Bakalársky študijný programPredmety študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii v bakalárskom stupni vysokoškolského vzdelávania reflektujú požiadavky opisu študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, opisu študijného odboru psychológia s ohľadom na požiadavky výkonu profesie asistenta učiteľa a praxe. Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie tak, aby absolvent bakalárskeho štúdia si osvojil základné teoretické vedomosti (všeobecná psychológia, ontogenetická psychológia, psychológia osobnosti, psychopatológia) a metodologické postupy v psychologických vedách, získal elementárne poznatky z aplikovaných psychologických disciplín (pedagogická psychológia, aplikovaná sociálna psychológia, organizačná a pracovná psychológia, psychológia zdravia). Zaradenie povinne výberových predmetov je koncipované v súlade s doplnením profilu vyššie uvedených povinných disciplín a rozširuje elementárne poznatky absolventa s dôrazom na psychológiu rozhodovania, poznanie klasických a moderných experimentov v psychológii, diferenciálnu psychológiu, psychológiu morálneho vývinu, tvorbu vedecko-výskumného projektu v psychológii a ďalšie oblasti psychologického poznania premietajúce sa do profilu absolventa bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii a jeho uplatnenie v praxi.
Nevyhnutnou súčasťou prípravy je pedagogická prax orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl a asistenciu učiteľovi príslušného predmetu špecializácie.