Katedra pedagogickej a školskej psychológie (KPSP) nesie tento názov od 1.1.2008. Katedra po personálnych zmenách vznikla z Katedry školskej psychológie, ktorá bola založená 1. 9. 2003 na základe návrhu dekanky PF UKF doc. PhDr. Gabriely Porubskej, CSc. a následného schválenia Akademickým senátom PF UKF v Nitre. Vznik katedry sa úzko viaže na Oddelenie pedagogickej psychológie zriadené od 1. 9. 2002 pri Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre.