O nás


  PaedDr. Dana Malá, PhD.
Tel: 037/ 6408 224
Tel: 037/ 6408 278
email: dmala@ukf.sk
číslo kancelárie: 423
dosiahnuté vzdelanie, špecializácia, rok udelenia titulu
Mgr. UVVP Psychológia-Matematika 2001
PaedDr. Teória vyučovania matematiky 2002
PhD. Teória vyučovania matematiky 2007
vyučované predmety
Pedagogická psychológia
Didaktika psychológie
odborné zameranie
Kariérové poradenstvo
Výchovné poradenstvo
Kompetencie učiteľa/učiteľky
členstvo v organizáciách

Najvýznamnejšie publikácie

Verešová, M., Malá, D. (2012). Stress, Proactive Coping and Self- Efficacy of Teachers. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 55, no. 1, pp. 294-300.

Malá, D. (2011). Sensory preferences and their impact on school prosperousness for pupils in primary schools in Mathematics. In: Teacher training and development : Scientific approach to didactics and method of teaching. Užice : Univesity of Kragujevac, pp. 333-338.

Malá, D. , Čerešník, M. (2011). Self-confidence and self-concept of students of the 2nd level in primary school in mathematics. In: Teaching and learning = Nasšava i učenije : present situation and problems. Užice : University of Kragujevac, 2011. pp. 511-518.

Malá, D. (2010). Learning style and school success in the context of psycho-didactic education. In: Zbornik Radova : Compilation of works. - Kragujevac : University of Kragujevac, Vol. 13, No. 12, pp. 53-60.

Verešová, M., Malá, D., Gatial, V. (2009). Vzťah životnej účinnosti a spokojnosti budúcich učiteľov v kontexte kvality ich života = Relationship of life efficiency and satisfactory of future teachers in the context of quality of their life. In: Jakosc w systemie edukacji = Quality in the educational system. Nowy Sacz: PWSZ, 2009, pp. 69-78.

Participácia na projektoch

OPV -> ITMS 26110230050 - Interné zabezpečovanie kvality vzdelávania na UKF v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov (ESG)

OPV -> ITMS 26120130028 - Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre

KEGA 3/5257/07: Rozvoj profesnej kariérnej kompetentnosti výchovných poradcov stredných škôl

KEGA 3/7001/09: Zvyšovanie kľúčových matematických kompetencií - alternatívne učebné programy z matematiky pre základné školy v zmysle cieľov nového štátneho vzdelávacieho programu a v zmysle zvyšovania matematickej gramotnosti podľa dopadov PISA

ESF ITMS 11230310072: Zvýšenie kvalifikačného potenciálu výchovných poradcov stredných škôl s akcentom na rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach