Magisterský študijný programPredmety študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii v magisterskom stupni reflektujú požiadavky opisu študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, opisu študijného odboru psychológia s ohľadom na požiadavky výkonu profesie učiteľa, výkonu odborného zamestnanca – školského psychológa v škole a praxe. Obsahová náplň povinných predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie jadra tak, aby si absolvent magisterského štúdia osvojil vedomosti a zručnosti z rámca špeciálnych teoretických a aplikovaných psychologických disciplín (Psychodiagnostika detí a mládeže, Poradenská psychológia, Školská psychológia, Štatistika v psychológii, Sociálno-psychologický výcvik). Významnou súčasťou povinných predmetov je zaradenie predmetu Didaktika psychológie, ktorý je bázou pre získanie didaktickej kompetencie absolventa pripraveného na výkon profesie učiteľa psychológie alebo príbuzných predmetov kurikula. Zaradenie povinne výberových predmetov je koncipované v súlade s doplnením profilu vyššie uvedených povinných disciplín a rozširuje poznatky a zručnosti absolventa s dôrazom na tvorbu vedecko-výskumného projektu v psychológii, psychodiagnostiku dospelých, základy klinickej psychológie, základy psychoterapie, kariérové poradenstvo, prevenciu drogových závislostí a projektívne metódy. Na úrovni doplnenia výsledkov vzdelávania v povinnom predmete didaktika psychológie je na úrovni povinne výberových predmetov zaradený predmet Výskumný projekt z didaktiky psychológie.
Študijný plán je konštruovaný tak, aby bola pedagogická prax realizovaná postupne v zmysle rozvíjania učiteľskej profesionality s dôrazom na orientačnú, diagnostickú, didakticko-projektívnu, integračno-realizačnú funkciu a nadobudnutie profesijných kompetencií potrebných pre výkon profesie učiteľa.