• Udalosti katedry
  • KPŠP na Nitrianskych univerzitných dňoch 2021: Atribúty kariérového rozhodovania žiakov a študentov

KPŠP na Nitrianskych univerzitných dňoch 2021: Atribúty kariérového rozhodovania žiakov a študentov

Dňa 6.5.2021 zrealizoval doc. PhDr. Viktor Gatial, PhD. pre študentov UKF ale i širšiu verejnosť interaktívnu prednášku venovanú analýze vybraných faktorov kariérového rozhodovania žiakov nižšieho a vyššieho stupňa sekundárneho vzdelávania. Zdôraznil, že kariérové rozhodovanie je súčasťou psychického, respektíve kariérového vývinu žiakov, prezentoval aktuálne poznatky o vnútorných a vonkajších faktoroch kariérového vývinu, pričom dôraz kládol na faktory inštitucionálne, a to v akcentovaných štádiách kariérového vývinu žiakov. Osobitnú pozornosť venoval možnostiam systematického ovplyvňovania kariérového vývinu žiakov v procese kariérovej výchovy a poradenstva v školskom prostredí (najmä prostredníctvom učiteľa, výchovného poradcu a školského psychológa) a kariérového poradenstva v prostredí školských poradenských inštitúcií. Prezentoval výsledky analýz a pôvodného výskumu s akcentom na odporúčania pre praktickú činnosť v oblasti kariérovej výchovy, vzdelávania a poradenstva.