• Publikácie
  • Publikácie
  • Metódy psychologického poznávania človeka v kontexte podpory reziliencie a duševného zdravia v školskom prostredí

2010

2010 metody psych

Čerešník, M. 2010. Metódy psychologického poznávania človeka v kontexte podpory reziliencie a duševného zdravia v školskom prostredí. Nitra: PF UKF. 178 s. ISBN 978-80-8094-805-4.

Hlavné kapitoly učebnice sa dotýkajú:
1. Vzťahu,
2. Psychodiagnostiky a jej špecifík,
3. Klinických metód diagnostickej práce,
4. Testových metód diagnostickej práce,
5. Psychopatológie.

Publikácia vznikla ako výstup projektu VEGA 1/0215/08 „Podpora reziliencie prostredníctvom vzdelávania“.