• Publikácie
  • Publikácie
  • Rozvíjanie sociálnych spôsobilostí v pomáhajúcich profesiách

2010

Rozvíjanie sociálnych spôsobilostí v pomáhajúcich profesiách

Hupková, M. 2010. Rozvíjanie sociálnych spôsobilostí v pomáhajúcich profesiách. Nitra: PF UKF.333 s. ISBN 978-80-8094-704-0.

Hlavné kapitoly monografie sa dotýkajú:
1. Sociálnych kompetencií,
2. Rozvíjania sociálnych spôsobilostí,
3. Výcviku sociálnych spôsobilostí.

Publikácia vznikla ako výstup projektu VEGA 1/0244/08 „Inovácie profesijných kompetencií učiteľov a sociálnych andragógov“.