2011

Kontexty reziliencie

Komárik, E. a kol. 2011. Kontexty reziliencie. Nitra: PF UKF. 111 s. ISBN 978-80-89264-53-9.

Monografia je venovaná:
1. Teoretickým koncepciám reziliencie,
2. Výskumu reziliencie,
3. Škálam reziliencie,
4. Výchove, vzdelávaniu a reziliencii,
5. Mravnému rozhodovaniu a reziliencii,
6. Osobnosti a reziliencii,
7. Zvládaniu problémových situácií a reziliencii,
8. Podpore reziliencie.