• Publikácie
  • Publikácie
  • Osobnosť a činnosť učiteľov a učiteliek v kontexte psychologických výskumov

2013

Osobnosť a činnosť učiteľov a učiteliek v kontexte psychologických výskumov

Čerešník, M., Gatial, V., Hamranová, A., Vernarcová, J. 2013. Osobnosť a činnosť učiteľov a učiteliek v kontexte psychologických výskumov. Nitra: PF UKF. 114 s. ISBN 978-80-558-0336-4.

Hlavné kapitoly publikácie:
1. Vnímanie kontroly vysokoškolskými študentkami / študentmi,
2. Kompetencie učiteľa vo výchove a vzdelávaní žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami,
3. Aktívne sociálne učenie v príprave učiteľov,
4. Sexualita a rodovosť v škole.