• Publikácie
  • Publikácie
  • Rizikové správanie dospievajúcich a výchovné štýly v rodine

2019

Rizikové správanie dospievajúcich a výchovné štýly v rodine

Verešová, Marcela, Tomšik, Robert. (2019). Rizikové správanie dospievajúcich a výchovné štýly v rodine. Nitra: PF UKF, 128s. ISBN 988-80-558-1404-9.

Vedecká monografia vznikla v rámci riešenia výskumného problému, ktorý má za cieľ analyzovať spojitosti a špecifiká (medzipohlavné, vekové) jednotlivých rizikových foriem správania dospievajúcich a rodinného prostredia (dôraz na výchovné štýly v rodine), v ktorom vyrastajú. Daný výskumný problém je súčasťou riešenia výskumného projektu VEGA 1/0122/18 „Rizikové správanie a pripútanie dospievajúcich vo veku 10 až 15 rokov“.

Hlavné kapitoly monografie sú:
1. Sociálno-psychologický koncept rizika a rizikového správania
2. Dospievajúci z aspektu rodinného prostredia
3. Výskum rizikového správania cez prizmu výchovných štýlov
4. Užívanie návykových látok dospievajúcimi a ich rodinné prostredie
5. Delikventné správanie dospievajúcich a ich rodinné prostredie
6. Dospievajúci ako aktéri a obete šikany/násilia a ich rodinné prostredie
7. Nevhodné stravovacie návyky a pohybové aktivity dospievajúcich a ich rodinné prostredie
8. Negatívny vzťah dospievajúcich ku škole a spolužiakom a ich rodinné prostredie
9. Negatívne hodnotenie vzťahov v rodine a denných rodinných rituálov dospievajúcimi