• Publikácie
  • Publikácie
  • Exekutívne funkcie a rizikové správanie dospievajúcich

2019

Exekutívne funkcie a rizikové správanie dospievajúcich

Juhásová, Andrea, Gatial, Viktor (2019). Exekutívne funkcie a rizikové správanie dospievajúcich. Nitra: PF UKF, 128s. ISBN 978-80-558-1461-2.

Vedecká monografia vznikla v rámci riešenia výskumného problému, ktorý má za cieľ analyzovať spojitosti a špecifiká (medzipohlavné, vekové) jednotlivých rizikových foriem správania dospievajúcich a ich exekutívnych funkcií. Daný výskumný problém je súčasťou riešenia výskumného projektu VEGA 1/0122/18 „Rizikové správanie a pripútanie dospievajúcich vo veku 10 až 15 rokov“.

Kapitoly monografie :

1 Vývinové osobitosti dospievajúcich
2 Exekutívne funkcie
2.1 Biologický podklad exekutívnych funkcií
2.2 Koncept exekutívnych funkcií
2.3 Druhy exekutívnych funkcií
2.4 Vývin exekutívnych funkcií dospievajúcich a vplyvy sociálneho prostredia
2.5 Poruchy exekutívnych funkcií v období dospievania
2.6 Skúmanie exekutívnych funkcií
3 Rizikové a problémové správanie v období dospievania
3.1 Rizikové a delikventné správanie
3.1.1 Rizikové správanie
3.1.2 Delikventné správanie
3.2 Rizikové správanie zapríčinené primárne vnútornými činiteľmi
3.3 Rizikové správanie zapríčinené primárne vonkajšími činiteľmi
3.4 Rizikové správanie podmienené inou etiológiou
4 Výskum
4.1 Metódy výskumu
4.2 Výsledky
4.3 Diskusia a inšpirácie pre prax