• Publikácie
  • Publikácie
  • Konvergencie vedeckej činnosti študentov a učiteľov II

2021

Konvergencie vedeckej činnosti študentov a učiteľov II

Marcela Verešová (Ed.) a kolektív (2021). Konvergencie vedeckej činnosti študentov a učiteľov II. Nitra: PF UKF, 234s. ISBN 978-80-558-1732-3.

Obsahovo možno uviesť, že obsah a výsledky štúdií, sú zaraditeľné do jednej z nasledovných oblastí:
1. škola a rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií v rôznych kontextoch (aj v kontexte pandémie COVID-19);
2. ontogenetické špecifiká psychologických konštruktov (aj v kontexte pandémie COVID-19);
3. dieťa a rodina (aj v kontexte pandémie COVID-19);
4. podpora vedeckých zámerov KPŠP v oblasti rizikového správania (tím zamestnancov KPŠP zaradený medzi najvýznamnejšie vedecké tímy v oblasti výskumu rizikového správania) a v oblasti výskumu prediktorov profesijných kompetencií učiteľov/budúcich učiteľov (VEGA 1/0084/21 Osobnostné, kognitívne a motivačné prediktory profesijných kompetencií učiteľov v pregraduálnej príprave a v praxi);
5. originálne/nové témy a konštrukty vo vedeckom výskume v SR.
V uvedenej postupnosti a afiliácii k oblastiam výskumu sú aj jednotlivé štúdie v zborníku publikované a rovnako v uvedenom smere sú aj sumarizované kľúčové vedecké zistenia v časti Záver.