Spolupráca s MPC v Nitre

Katedra pedagogickej a školskej psychológie PF UKF nadviazala úzku kooperáciu s Metodicko-pedagogickým centrom v Nitre, pričom sa obe strany zaviazali k spolupráci v edukačnej oblasti a v lektorskej činnosti, vo vedecko-výskumnej činnosti a k participácii pri zabezpečení kvality študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii - zastúpenie MPC DP Nitra na periodickom hodnotení kvality študijného programu Učiteľstva psychológie v kombinácii z aspektu externej zainteresovanej strany.
Ako prvé reálne pretavenie dohody o spolupráci sa uskutočnilo lektorské zabezpečenie inovačného vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl s názvom "Zvládanie záťažových situácií a konfliktov cestou sebapoznania", ktoré sa uskutočnilo 27. 10. - 29. 10. 2021, a ktoré lektorovala pracovníčka KPŠP PF UKF Mgr. Andrea Juhásová, PhD.
Z aktívnej kooperácie s týmto významným subjektom sa tešíme a veríme, že prinesie svoje ovocie aj pre študentov učiteľstva psychológie.

Spolupráca s MPC v Nitre