Branislav Kolenič

absolvent štúdia učiteľstva pedagogiky a psychológie (2008 – 2013)
školský psychológ

Študoval som na gymnáziu v Považskej Bystrici, kde ma veľmi zaujímala filozofia (presnejšie gnozeológia), jej disciplíny a dejiny. Súčasťou takéhoto vzdelania bolo porozumenie základného princípu, že nie len makro-svet ovplyvňuje nás, ale my sami sme polopriepustným svetom, ktorý môžeme vedome utvárať prostredníctvom porozumenia vlastných vnútorných mechanizmov a prostredníctvom ovplyvňovania významných vonkajších činiteľov. Toto zistenie sa stalo bodom, na ktorý už filozofia nestačila, nemala preň dostatočne vyvinuté metódy (ani teórie) a tu, spočiatku aj vďaka Sigmundovi Freudovi, mohla nastúpiť psychológia. Psychológia vypovedá ako funguje naše vnútorné prežívanie a aké sú vzorce nášho správania. Pedagogika je zasa vedou, ktorá má po ruke dostatočný počet nástrojov k tomu, aby vedela prostredníctvom edukácie a na základe psychologických princípov, naše „svety prakticky vystavať“.
Vďaka štúdiu na UKF som spoznal mnoho skvelých ľudí. Prvýkrát som sa stretol s praktickým humanizmom, prvýkrát bola predo mnou prestretá vízia nie výkonového života a sveta, ale života spokojného, a to prostredníctvom uvedomovania si určitej hierarchie ľudských potrieb, objavenia prvkov, ktoré nám ľudom dokážu robiť nesmiernu radosť a viesť k dlhodobej spokojnosti.
Po univerzite som, s novo nadobudnutými poznatkami, začal s výstavbou svojho sveta a aj úpravou sveta iných, a to prostredníctvom vzdelávania. Pracoval som ako učiteľ psychológie na Pedagogickej akadémii, neskôr ako asistent na základnej škole a následne po splnení základných formálnych kvalifikačných predpokladov ako školský psychológ. Byť učiteľom a školských psychológom sú dve diametrálne odlišné veci. V tom prvom ste líder pre určitú oblasť vzdelávania. V druhom prípade, fungujete ako nedirektívna (avšak odborná) podpora. Veľmi ma teší, keď sa mi aj dnes ozývajú bývalí žiaci a do rúk mi vkladajú svoju dôveru a vyjadrujú nádej, že ak im aj s určitým problémom neviem priamo pomôcť, vedia, že ich minimálne nasmerujem na vedecky a odborne podloženú správnu cestu. Rovnako ma teší, keď zistím, že sa mi podarilo zmeniť osud študenta, či študentky, ktorí sa následne začali viac spoliehať na vedecké metódy spoznávania javov okolo seba, ktorí zanevreli na staré a nefunkčné mýty, a ktorí uchopili svoj život rukami rozumu v duchu osvietenského spôsobu snahy o interpretáciu javov.
Aktuálne pracujem ako školský psychológ v MŠ v skvelom pedagogickom tíme, založenom na otvorenej komunikácii a vzájomnom rešpekte k našim špecifickým typom odborností. V zásade realizujem orientačnú diagnostiku, individuálne orientované intervencie (záleží od typu problému), konzultácie a poradenstvo pre rodičov, pedagogických zamestnancov, či vedenie MŠ v otázkach psychologicko-odborných.
Na záver slovami Karla Marxa: „Povedz mi čo robíš a ja ti poviem kto si.“
Tak... Kto si? ... Čo práve robíš? ... A čo by si chcel(a) robiť? ...

Október 2021

Martina Romanová
 

Martina Romanová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1991 – 1995)
Anna Polačková
 

Anna Polačková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (1992 - 1997)
učiteľka a školský psychológ na gymnáziu
Jana Valachová
 

Jana Valachová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a biológie (1992-1997)
školský psychológ
Erik Papp
 

Erik Papp

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (1993 - 1998)
školský psychológ, interný expert pre štandardizáciu systému VPaP
Lada Kaliská
 

Lada Kaliská

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka a literatúry (1995-2000)
vysokoškolský učiteľ v odbore psychológia
Petra Lajčiaková
 

Petra Lajčiaková

absolventka učiteľstva psychológie a slovenského jazyka a literatúry (1996 - 2001)
vysokoškolská učiteľka v odbore psychológia
Klaudia Tabačková
 

Klaudia Tabačková

absolventka učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1998 – 2003)
školská psychologička, vysokoškolská učiteľka psychológie, terapeutka
Katarína Grznárová
 

Katarína Grznárová

absolventka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii
(2004 - 2009)
učiteľka psychológie a pedagogiky
Andrea Šášiková
 

Andrea Šášiková

absolventka štúdia učiteľstva psychológia – pedagogika (2008 - 2013)
stredoškolská učiteľka psychológie a pedagogiky
Veronika Kevély (rod. Kováčová)
 

Veronika Kevély

absolventka učiteľstva psychológie a pedagogiky (2008-2013)
školská psychologička
Branislav Kolenič
 

Branislav Kolenič

absolvent štúdia učiteľstva pedagogiky a psychológie (2008 – 2013)
školský psychológ
Veronika Oláh Benková
 

Veronika Oláh Benková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
vedúca oddelenia dotácií, Bratislavský samosprávny kraj
Paula Gajanová Zelenayová
 

Paula Gajanová Zelenayová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
školská psychologička
Nadežda Tomišová
 

Nadežda Tomišová

absolventka študijného odboru UAP psychológia v kombinácii (2011-2016)
školská psychologička
Radka Kordiaková
 

Radka Kordiaková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2012 – 2017)
školská psychologička, vychovávateľka
Katarína Banárová
 

Katarína Banárová

absolventka učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (2015 – 2019)
Interná doktorandka v odbore pedagogická psychológia na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)
Daniel Lenghart
 

Daniel Lenghart

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s výtvarným umením
(2017 - 2021)
interný doktorand v odbore psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)