Katarína Banárová

absolventka učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (2015 – 2019)
interná doktorandka v odbore pedagogická psychológia na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)

Tak ako to na základnej škole v poslednom ročníku býva zvykom, aj ja som strávila pár hodín s výchovnou poradkyňou nad debatou o mojej ďalšej voľbe štúdia/povolania. Veľmi rýchlo sme sa zhodli na tom, že je pre mňa najlepšou voľbou humanitný odbor. Konečné rozhodnutie padlo na Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Leviciach, odbor sociálno-výchovný pracovník. S odstupom času musím povedať, že som si nemohla lepšie vybrať. Počas štúdia sme boli vedení k rôznym mimoškolským dobrovoľníckym činnostiam a aktivitám. Táto činnosť ma utvrdila v tom, že skutočne chcem ostať v pomáhajúcich profesiách. V rámci tohto odboru som sa prvý krát stretla so psychológiou ako vednou disciplínou, keďže tvorila časť maturitnej skúšky. Už po prvom roku štúdia som v tom mala jasno - budem študovať psychológiu. Svoju pozornosť som preto zamerala na štúdium psychológie a obohacovanie vedomostí v tejto oblasti. Rozhodla som sa podať prihlášku na učiteľstvo psychológie v kombinácii s biológiou na UKF, kde ma aj prijali. Vďaka nadobudnutým základom zo strednej školy sa mi kráčalo cez skúšky z psychológie a pedagogiky ľahšie. Biológia bola pre mňa trošku náročnejšia, ale bola to moja srdcová záležitosť, takže motivácia k tomuto predmetu bola silná. Zo začiatku som pokladala učiteľstvo za povolanie ako každé iné, no po prvej výstupovej praxi som si ho zamilovala. Učiť na škole, pracovať ako školský psychológ, spolupracovať s mladými dospievajúcimi, formovať ich osobnosť a podieľať sa na ich výchove som považovala za to, čo by som chcela v živote skutočne robiť.
Dnes som doktorandkou na Univerzite Palackého v Olomouci a pre svoje ďalšie odborné vzdelávanie som si vybrala pedagogickú psychológiu, ktorá dokáže naplniť všetky moje záujmy a výskumné zámery. Popri štúdiu vediem semináre a prednášam na Olomouckej a Ostravskej univerzite. Učím viac ako by som musela, ale učím veľmi rada. Vďaka nadobudnutým poznatkom a skúsenostiam v oblasti psychológie a didaktiky je pre mňa učenie radosť. Dúfam, že aj pre mojich študentov. Neskôr sa pre pár svojich študentov stávam vedúcou ich bakalárskych diplomových prác a dúfam, že aj osobou, v ktorej nájdu oporu, s ktorou som sa aj ja stretávala počas svojho štúdia. Aktuálne sa výskumne zaoberám rizikovým správaním v období dospievania a jeho protektívnymi a rizikovými faktormi. Táto téma tvorí centrum môjho výskumného záujmu už od bakalárskej práce.
Moja cesta na Univerzitu Palackého nebola náhoda. Na doktorské štúdium ma priviedol môj školiteľ bakalárskej a diplomovej práce. Je to človek, ktorý mi je dobrým učiteľom a výborným školiteľom. Musím povedať, že som v živote mala šťastie na učiteľov, ktorí ma formovali po odbornej aj ľudskej stránke.
Na záver by som budúcim študentom psychológie odkázala, aby sa nebáli vystúpiť zo svojej vlastnej komfortnej zóny a prekonávať hranice (svoje alebo štátne) a odhodlane išli za svojim cieľom.

December 2021

Martina Romanová
 

Martina Romanová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1991 – 1995)
Anna Polačková
 

Anna Polačková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (1992 - 1997)
učiteľka a školský psychológ na gymnáziu
Jana Valachová
 

Jana Valachová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a biológie (1992-1997)
školský psychológ
Erik Papp
 

Erik Papp

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (1993 - 1998)
školský psychológ, interný expert pre štandardizáciu systému VPaP
Lada Kaliská
 

Lada Kaliská

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka a literatúry (1995-2000)
vysokoškolský učiteľ v odbore psychológia
Petra Lajčiaková
 

Petra Lajčiaková

absolventka učiteľstva psychológie a slovenského jazyka a literatúry (1996 - 2001)
vysokoškolská učiteľka v odbore psychológia
Klaudia Tabačková
 

Klaudia Tabačková

absolventka učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1998 – 2003)
školská psychologička, vysokoškolská učiteľka psychológie, terapeutka
Katarína Grznárová
 

Katarína Grznárová

absolventka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii
(2004 - 2009)
učiteľka psychológie a pedagogiky
Andrea Šášiková
 

Andrea Šášiková

absolventka štúdia učiteľstva psychológia – pedagogika (2008 - 2013)
stredoškolská učiteľka psychológie a pedagogiky
Veronika Kevély (rod. Kováčová)
 

Veronika Kevély

absolventka učiteľstva psychológie a pedagogiky (2008-2013)
školská psychologička
Branislav Kolenič
 

Branislav Kolenič

absolvent štúdia učiteľstva pedagogiky a psychológie (2008 – 2013)
školský psychológ
Veronika Oláh Benková
 

Veronika Oláh Benková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
vedúca oddelenia dotácií, Bratislavský samosprávny kraj
Paula Gajanová Zelenayová
 

Paula Gajanová Zelenayová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
školská psychologička
Nadežda Tomišová
 

Nadežda Tomišová

absolventka študijného odboru UAP psychológia v kombinácii (2011-2016)
školská psychologička
Radka Kordiaková
 

Radka Kordiaková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2012 – 2017)
školská psychologička, vychovávateľka
Katarína Banárová
 

Katarína Banárová

absolventka učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (2015 – 2019)
Interná doktorandka v odbore pedagogická psychológia na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)
Daniel Lenghart
 

Daniel Lenghart

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s výtvarným umením
(2017 - 2021)
interný doktorand v odbore psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)