Workshop

Cesta k integrácii zahraničných študentov do slovenského jazykového prostredia na KPŠP PF UKF v Nitre
Dňa 14.3.2022 sa na Katedre pedagogickej a školskej psychológie PF UKF uskutočnil workshop ,, Cesta k integrácii zahraničných študentov do slovenského jazykového prostredia na KPŠP PF UKF v Nitre“, ktorého primárnym cieľom bolo zamerať sa na motívy voľby štúdia na PF UKF v Nitre a urobiť prieskum, v čom je naša Alma Mater príťažlivá pre zahraničných študentov. Workshop bol realizovaný v rámci projektu ,,Podpora internacionalizácie na UKF v Nitre“ (006UKF-2-1/2021).

Zúčastnení študenti pochádzali z krajín Rusko, Bielorusko a Ukrajina. Medzi hlavné dôvody atraktivity štúdia na UKF študenti zo zahraničia uviedli, že je pre nich veľmi dôležité študovať v EÚ, nakoľko život v EÚ vnímajú ako demokratický, majú veľké množstvo možností sebarealizácie založenej na vlastnej slobodnej voľbe. Ďalším nimi uvádzaným pozitívom je možnosť cestovať v rámci programu Erazmus+, a byť tak súčasťou aj iných Európskych univerzít, z čoho pramení množstvo skúsenosti a zážitkov mimo zdokonaľovania sa v jazyku i profesii. Bezplatné štúdium v dennej forme je tiež nemalou výhodou, ako aj uznanie vysokoškolského titulu v iných krajinách. Čo nás nesmierne teší je, že študenti vyzdvihli kvalitu vzdelávania, ktorú im na PF UKF ponúkame tak z obsahového hľadiska, ako i profesionality a prístupu vyučujúcich. Vysoko vyzdvihli ústretovosť a komplexnú informovanosť pred prijatím na štúdium, ktorej dôležitým nástrojom bol pre nich web fakulty, ako i zamestnanci študijných oddelení. Celkovo zo všetkých analyzovaných univerzít a fakúlt v rámci Slovenska bola pre nich PF UKF v Nitre voľbou aj z dôvodu najvyššej možnosti kombinovateľnosti rôznych aprobácií učiteľstva.

V nadväznosti na toto stretnutie prostredníctvom interaktívneho workshopu sme sa rozhodli usporiadať ďalšie dva. Prvý z nich sa bude orientovať na problematiku kvality informovanosti a dostatočnosti ponuky informácií pre rozhodovanie sa študovať na Slovensku, konkrétne na UKF. Druhý sa bude centrovať na študentmi identifikované problémy alebo oblasti zlepšenia vo vzťahu ku kvalite vzdelávania zahraničných študentov na PF UKF v Nitre.

Všetkým študentom chceme srdečne poďakovať za ich účasť na workshope ,,Cesta k integrácii zahraničných študentov do slovenského jazykového prostredia na KPŠP PF UKF v Nitre“. Aj vďaka Vám zlepšujeme našu prácu.

doc. PhDr. Viktor Gatial, PhD. & PaedDr. Lucia Süttö, PhD.

 


Workshop

Publikované dňa 

Usporadúva Katedra pedagogickej a školskej psychológie PF UKF v Nitre.

Miesto: KPŠP, 4. poschodie učebňa 408, PF UKF, Dražovská 4 
Dňa: 
14. 3. 2022 o 9.30 hod.
Kontaktné osoby: doc. PhDr. Viktor Gatial, PhD., PaedDr. Lucia Süttö, PhD.