• Publikácie
  • Publikácie
  • Meranie profesijných kompetencií učiteľov

2022

2022_meranie_profesijnych_kompetencii

PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD. Meranie profesijných kompetencií učiteľov Nitra: PF UKF, 78s. ISBN 978-80-558-1941-9.

Publikácia Meranie profesijných kompetencií učiteľov sa zameriava na možnosti merania a prvotné zmapovanie profesijných kompetencií (v zmysle vyučovacích, interakčných a didaktických kompetencií) vo vzťahu k vybraným psychologickým determinantom (exekutívnym funkciám) učiteľov. Monografia prináša tak teoretické východiská k uvedenej problematike ako aj vlastné zistenia z testovania učiteľov týkajúce sa a) samotných profesijných kompetencií učiteľov, b) psychometrických parametrov použitých nástrojov a c) návrhu finálnej batérie meracích nástrojov pre následnú longitudinálnu štúdiu psychologických determinantov profesijných kompetencií učiteľov.