• Publikácie
 • Publikácie
 • Konvergencie vedeckej činnosti študentov a učiteľov

2020

Konvergencie vedeckej činnosti študentov a učiteľov

Marcela Verešová (Ed.) (2020). Konvergencie vedeckej činnosti študentov a učiteľov. Nitra: PF UKF, 228s. ISBN 978-80-558-1543-5.

Nekonferenčný vedecký zborník vedeckých štúdií, ktoré vznikli v kooperácii učiteľov KPŠP a študentov UKF v Nitre v centrácii na aktuálne výskumné témy z oblasti psychológie a jej aplikácií do prostredia školy a edukácie, vývinu človeka či pomáhajúcich profesií:

 1. Vzťah rizikového správania, prosociálnosti a exekutívnych funkcií (Bronislava Piešťanská, Eva Ballová Mikušková)
 2. Rizikové správanie a úzkostlivosť dospievajúcich (Nina Pastieriková, Robert Krause)
 3. Individuálne protektívne faktory a ich vzťah k produkcii rizikového správania (Michaela Poliaková, Eva Ballová Mikušková)
 4. Intersexuálne rozdiely a rozdiely vzhľadom na ročník štúdia v rizikovom správaní pubescentov (Kristína Mujkošová, Marcela Verešová)
 5. Intersexuálne rozdiely v rizikovom správaní adolescentov (Natália Minarčíková, Marcela Verešová)
 6. Rizikové správanie adolescentov z hľadiska prevládajúceho výchovného štýlu v rodine (Natália Minarčíková, Marcela Verešová)
 7. Prežívaná osamelosť u adolescentov a dimenzie ich rodinného systému (Simona Križanová, Marcela Verešová)
 8. Pripútanie sa k rodičom a rovesníkom a prežívaná osamelosť u adolescentov (Simona Križanová, Marcela Verešová)
 9. Vzťah preferencie myslenia a časovej perspektívy k motivácii výkonu (Katarína Čergeťová, Eva Ballová Mikušková)
 10. Analýza podmienok akceptácie študenta/ky na štúdium učiteľstva akademických predmetov (Bibiána Bujdošová, Lucia Rapsová)
 11. Motivácia voľby učiteľského povolania a vnímanie statusu učiteľskej profesie u budúcich učiteľov (Lenka Boriková, Marcela Verešová)
 12. Motivácia voľby učiteľského povolania a interakčný štýl učiteľov (Ivana Hečková, Lucia Rapsová)
 13. Praktické aplikácie Vygotského vývinovej teórie v predškolskom vzdelávaní (Barbora Bruchatá, Viktor Gatial)
 14. Rozvoj sociálnych kompetencií v predprimárnom vzdelávaní (Terézia Radosová, Andrea Juhásová)
 15. Vzťah nepodložených tvrdení a mýtov o LGBT a rovesníckeho vplyvu k homonegativite, binegativite a transnegativite u slovenských adolescentov (Daniel Lenghart, Marcela Verešová)
 16. Prevencia extrémizmu v prostredí strednej školy (Lucia Sedláčková, Andrea Juhásová)