• Publikácie
  • Publikácie
  • Základy kariérového poradenstva pre učiteľov a iné pomáhajúce profesie

2020

Základy kariérového poradenstva pre učiteľov a iné pomáhajúce profesie

Viktor Gatial  (2020). Základy kariérového poradenstva  pre učiteľov a iné pomáhajúce profesie. Nitra: PF UKF, 168s. ISBN 978-80-558-1546-6.

Vysokoškolská učebnica je centrovaná na opis a analýzu markantných faktorov kariérového vývinu v jednotlivých vývinových štádiách, najmä dospievaní, dôležitých faktorov podmieňujúcich schopnosť kariérového rozhodovania dospievajúcich, efektívnych postupov kariérového poradenstva, efektívnych metód rozvoja kognitívnych a exekutívnych funkcií, psychických stavov a vlastností osobnosti (rozvíjacie programy), vedúcich k primeranej úrovni kariérového rozhodovania, profesijných predpokladov efektívneho poradcu, a na základe štúdia zdrojov a vlastných minulých výskumov odporúča autor oblasti osobnosti jednotlivca, ktoré je potrebné v intenciách kariérového rozhodovania rozvíjať. Moderná učebnica (ocenená Cenou rektora UKF) prináša spracovanie v nasledovných kapitolách:

  1. KARIÉROVÝ VÝVIN
  2. FAKTORY KARIÉROVÉHO VÝVINU
  3. KARIÉROVÉ PORADENSTVO
  4. FORMY A METÓDY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA
  5. KARIÉROVÉ PORADENSTVO ZAMERANÉ NA MINORITY
  6. KARIÉROVÉ ROZHODOVANIE
  7. SKÚMANIE ATRIBÚTOV KARIÉROVÉHO VÝVINU
  8. PRAKTICKÉ IMPLIKÁCIE