Petra Lajčiaková

absolventka učiteľstva psychológie a slovenského jazyka a literatúry (1996 - 2001)
vysokoškolská učiteľka v odbore psychológia

Učiteľstvo psychológie v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou som vyštudovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. S obhliadnutím naspäť sa domnievam, ba dokonca som presvedčená, že psychológia ma (na)učila porozumieť „duši“ a toto porozumenie som vďaka štúdiu slovenského jazyka dokázala pretaviť do slov. Uvedená kombinácia humanitných odborov bola pre mňa – osobu, ktorej vlastnosti neraz protirečia definíciám jednotlivých čŕt – ako stvorená. Uvedomila som si a neustále zisťujem, že všetko to, čo sa objavuje v mojom srdci-tele-mysli, má pomenovanie ... Stačí byť, a to byť v plnej prítomnosti ...

Následne som na spomínanej univerzite od roku 2001 pokračovala v  doktorandskom štúdiu v odbore pedagogická psychológia, tento raz na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva. Po jeho úspešnom ukončení som začala pôsobiť ako odborná asistentka na Katedre pedagogiky a psychológie na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tu pôsobím doposiaľ, momentálne som v pozícii vedúcej Katedry psychológie. Vyučujem vývinovú psychológiu, školskú a poradenskú psychológiu a vediem voliteľný predmet psychológia morálky. Nemenej ma zaujímajú témy aj z oblasti pozitívnej psychológie – vďačnosť, nádej, zmysel, charakter, šťastie a iné. Venujem sa rôznym výskumným aktivitám, publikačnej činnosti, posudzujem vedecko-výskumné, vzdelávacie i rozvojové projekty a tiež často recenzujem odborné štúdie domáce i zahraničné. Moje pôsobenie v univerzitnom prostredí svojím pestrým a bohatým obsahom odzrkadľuje mnohorakú prácu vysokoškolskej učiteľky. Mám rada ľudí, uprednostňujem osobný prístup a vo vzdelávacom procese s nadšením zdôrazňujem myšlienku, že psychológia je najkrajší spôsob poznávania človeka. S určitosťou môžem teda povedať, že sa venujem práci, ktorú mám rada a za ktorú som zároveň vďačná.

V roku 2020 som sa opäť vrátila na svoju alma mater – úspešne som obhájila habilitačnú prácu v odbore pedagogická, poradenská a školská psychológia opäť na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva. Získaný docentský titul mi umožnil stať sa osobou zodpovednou za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu bakalárskeho študijného programu psychológia.

Počas svojej (kariérnej) cesty som absolvovala viaceré zahraničné vedecko-výskumné mobility v rozličných krajinách, spomeniem napríklad Taliansko, Švajčiarsko, Rakúsko či Nemecko. Úspešne som ukončila aj špecializačné štúdium zo školskej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tiež som sa vzdelávala v oblasti psychoterapie, pod záštitou Slovenského inštitútu psychodynamickej psychoterapie v Pezinku som absolvovala experienciálny komunitný výcvik v hlbinnej psychoterapii a akreditovaný výcvik v detskej a adolescentnej hlbinnej psychoterapii vedený PORT centrom hlbinnej psychológie v Liptovskom Mikuláši.

Štúdium na vysokej škole bolo pre mňa inšpirujúce, ponúklo mi veľa príkladov dobrého života a v neposlednom rade vyprofilovalo môj predmet záujmu, ktorému sa doposiaľ venujem.

Parafrázujúc istého velikána na záver dodávam, že som človek a ako človeku mi nič ľudské cudzie nie je. I to ma naučila psychológia ... zakúšať svoju pravú, nefalšovanú prirodzenosť ... autenticky byť, žiť. Život ma učí a ja sa (stále) učím životu.

Jún 2023

Martina Romanová
 

Martina Romanová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1991 – 1995)
Anna Polačková
 

Anna Polačková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (1992 - 1997)
učiteľka a školský psychológ na gymnáziu
Jana Valachová
 

Jana Valachová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a biológie (1992-1997)
školský psychológ
Erik Papp
 

Erik Papp

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (1993 - 1998)
školský psychológ, interný expert pre štandardizáciu systému VPaP
Lada Kaliská
 

Lada Kaliská

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka a literatúry (1995-2000)
vysokoškolský učiteľ v odbore psychológia
Petra Lajčiaková
 

Petra Lajčiaková

absolventka učiteľstva psychológie a slovenského jazyka a literatúry (1996 - 2001)
vysokoškolská učiteľka v odbore psychológia
Klaudia Tabačková
 

Klaudia Tabačková

absolventka učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1998 – 2003)
školská psychologička, vysokoškolská učiteľka psychológie, terapeutka
Katarína Grznárová
 

Katarína Grznárová

absolventka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii
(2004 - 2009)
učiteľka psychológie a pedagogiky
Andrea Šášiková
 

Andrea Šášiková

absolventka štúdia učiteľstva psychológia – pedagogika (2008 - 2013)
stredoškolská učiteľka psychológie a pedagogiky
Veronika Kevély (rod. Kováčová)
 

Veronika Kevély

absolventka učiteľstva psychológie a pedagogiky (2008-2013)
školská psychologička
Branislav Kolenič
 

Branislav Kolenič

absolvent štúdia učiteľstva pedagogiky a psychológie (2008 – 2013)
školský psychológ
Veronika Oláh Benková
 

Veronika Oláh Benková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
vedúca oddelenia dotácií, Bratislavský samosprávny kraj
Paula Gajanová Zelenayová
 

Paula Gajanová Zelenayová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
školská psychologička
Nadežda Tomišová
 

Nadežda Tomišová

absolventka študijného odboru UAP psychológia v kombinácii (2011-2016)
školská psychologička
Radka Kordiaková
 

Radka Kordiaková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2012 – 2017)
školská psychologička, vychovávateľka
Katarína Banárová
 

Katarína Banárová

absolventka učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (2015 – 2019)
Interná doktorandka v odbore pedagogická psychológia na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)
Daniel Lenghart
 

Daniel Lenghart

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s výtvarným umením
(2017 - 2021)
interný doktorand v odbore psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)