História a poslanie

Učiteľstvo psychológie v kombinácii ako odbor/študijný program má svoje začiatky v roku 1989 na Katedre psychológie Pedagogickej fakulty, o rozvoj ktorého sa v uvedenom období zaslúžil vedúci katedry doc. PhDr. Ivan Szabó, CSc. Katedra pedagogickej a školskej psychológie (KPŠP) na pôde Pedagogickej fakulty UKF v Nitre nesie svoj názov od 1.1.2008. Katedra vznikla reštrukturalizáciou Katedry školskej psychológie, ktorá bola založená 1. 9. 2003 na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre po presune pracoviska a študijného programu UAP psychológia v kombinácii z Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre.

pf
Budova sídla Katedry pedagogickej a školskej psychológie PF UKF v Nitre v súčasnosti. Foto: Bc. Ľubomír Balko

Vedúci katedry:
2003 - 2004 doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
2004 – 2018 PaedDr. Dana Malá/Bierma, PhD.
2018 – doposiaľ prof. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.

Zamestnanci katedry v jej histórii:
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
doc. Michal Čerešník, PhD.
doc. PhDr. Emil Komárik, CSc.
doc. PaedDr. Marianna Müller de Morais, PhD.
PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD.
PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
PaedDr. Peter Selvek, PhD.
PaedDr. Robert Tomšik, PhD.
PaedDr. Jana Vernancová, PhD.