O katedre

Aktuálne pôsobiaci mladý tím pracovníkov katedry sa hlási k aplikácii princípov prístupu zameraného na študenta (Student centered learning) do vzdelávania. Katedra pôsobí širokoplošne v rámci pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov na univerzite (študenti 4 fakúlt), poskytuje psychologickú prípravu pre andragógov, špeciálnych pedagógov, pedagógov, pre študentov BOZP a pre študentov Športu a rekreácie. Zamestnanci katedry aktívne participujú aj na zabezpečení štátnych skúšok na Katedre psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre. Pracovníci katedry vytvárajú priestor pre záujmové a ďalšie aktivity študentov, ktoré sú prepojené na rozvoj ich sociálneho alebo odborného profilu. Vo vedeckom smerovaní zamestnanci katedry hája a aplikujú etické princípy vedeckého skúmania a snažia sa posúvať poznanie centrované na edukačnú prax a psychológiu dopredu prostredníctvom aktívneho základného a aplikovaného výskumu. Zamestnanci katedry od vzniku pracoviska participovali na mnohých úspešných projektoch, z ktorých mnohé boli deklaráciou efektívnej kooperácie naprieč univerzitou ale aj naprieč viacerých krajín (Česká republika, Veľká Británia, Škótsko, Nemecko, Srbsko, Poľsko). Zamestnanci katedry sa prezentujú ako aktívni členovia aj v rámci viacerých profesijných organizácií, z ktorých za najvýznamnejšie možno považovať Asociáciu školskej psychológie, Asociáciu univerzít tretieho veku, Asociáciu lektorov a kariérnych poradcov, Slovenskú psychologickú spoločnosť.