Bakalársky študijný program

Kvalifikácia
ISCED 11: 645
ISCED-F: 0114
Národný kvalifikačný rámec: úroveň 6
Kvalifikačný rámec EHEA: prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania (bakalár)

Opis študijného programu
Predmety študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii v bakalárskom stupni vysokoškolského vzdelávania reflektujú požiadavky opisu študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, opisu študijného odboru psychológia s ohľadom na požiadavky výkonu profesie asistenta učiteľa, vychovávateľa a praxe. Obsahová náplň profilových predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie tak, aby absolvent bakalárskeho štúdia si osvojil základné teoretické vedomosti (všeobecná psychológia, ontogenetická psychológia, psychológia osobnosti, psychopatológia) a metodologické postupy v psychologických vedách, získal elementárne poznatky zo špeciálnych a aplikovaných psychologických disciplín (pedagogická psychológia, organizačná a pracovná psychológia, psychológia zdravia). Zaradenie ďalších predmetov v kategórii povinné a povinne-voliteľné je koncipované v súlade s doplnením profilu vyššie uvedených profilových predmetov  a rozširuje elementárne poznatky absolventa s dôrazom na psychológiu rozhodovania, poznanie klasických a moderných experimentov v psychológii, diferenciálnu psychológiu, psychológiu morálneho vývinu, tvorbu vedecko-výskumného projektu v psychológii a ďalšie oblasti psychologického poznania premietajúce sa do rámca profilových disciplín bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii a jeho uplatnenie v praxi. Nevyhnutnou súčasťou prípravy je pedagogická prax orientovaná na výchovnú prax, pozorovanie, reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl a asistenciu učiteľovi príslušného predmetu špecializácie (alebo iných predmetov). Pedagogická prax je profilovo súčasťou učiteľského základu štúdia.

Ciele vzdelávania a profil absolventa
Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo psychológie v kombinácii získa v súlade s opisom prvého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov kvalifikáciu na výkon povolania pedagogický  asistent (Kód kvalifikácie v NSK U2359001-00459) a/alebo vychovávateľ (Kód kvalifikácie v NSK U2359005-00464) a v súlade s Kvalifikačným rámcom v EHEA (Qualifications Frameworks in the EHEA) má rozvinuté tie učebné zručnosti, ktoré sú potrebné pre nadväzujúce štúdium magisterského študijného programu učiteľstvo psychológie v odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy.

Absolvent študijného programu učiteľstvo psychológie dosahuje nasledovné výsledky vzdelávania v stupni vzdelávania 6 a opisu vedomostí, zručností a kompetencií podľa Národného kvalifikačného rámca  a Národnej sústavy povolaní (Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport):

  • definuje a interpretuje odbornú terminológiu a koncepty z nasledovných psychologických disciplín (pre študijný program profilových predmetov): všeobecná psychológia, ontogenetická psychológia, psychológia osobnosti, metodológia psychológie, sociálna psychológia, pedagogická psychológia, organizačná a pracovná psychológia, psychológia zdravia a psychopatológia.
  • porovnáva a klasifikuje odborné pojmy, teórie a prístupy predstaviteľov psychológie v rozsahu nasledovných psychologických disciplín (pre študijný program profilových predmetov): všeobecná psychológia, ontogenetická psychológia, psychológia osobnosti, metodológia psychológie, sociálna psychológia, pedagogická psychológia, organizačná a pracovná psychológia, psychológia zdravia a psychopatológia.
  • aplikuje naučené a porozumené poznatky z rámca nasledovných disciplín (pre študijný program profilových predmetov): všeobecná psychológia, ontogenetická psychológia, psychológia osobnosti, metodológia psychológie, sociálna psychológia, pedagogická psychológia, organizačná a pracovná psychológia, psychológia zdravia a psychopatológia, do života človeka v rôznych situáciách (s akcentom na prostredie školy).
  • rieši odborný/vedecký psychologický problém z rámca nasledovných psychologických disciplín (pre študijný program profilových predmetov): všeobecná psychológia, ontogenetická psychológia, psychológia osobnosti, metodológia psychológie, sociálna psychológia, pedagogická psychológia, organizačná a pracovná psychológia, psychológia zdravia a psychopatológia.

Absolvent študijného programu učiteľstvo psychológie preukazuje v súlade s Kvalifikačným rámcom v EHEA vedomosti, zručnosti a kompetencie v súčasti učiteľskej aprobácie psychológia, ktoré sú na úrovni reprezentovanej vysokoškolskými učebnicami a  vedeckými zdrojmi z oblasti psychológie, ktoré uplatňuje prostredníctvom argumentácie a riešení parciálnych problémov z rámca psychologických disciplín tvoriacich rámec profilových predmetov študijného programu (všeobecná psychológia, ontogenetická psychológia, psychológia osobnosti, metodológia psychológie, sociálna psychológia, pedagogická psychológia, organizačná a pracovná psychológia, psychológia zdravia a psychopatológia). Zároveň má absolvent v kontexte predgraduálnej prípravy na výkon profesie spôsobilosť komunikovať informácie, nápady, problémy a riešenia pre žiaka školského veku, ako aj ostatné zainteresované strany z prostredia školy v rámci regionálneho školstva. 

Absolvent má učebné schopnosti, ktoré mu umožnia pokračovať v štúdiu v druhom stupni vysokoškolského štúdia (magisterský stupeň) v odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy.