Magisterský študijný program

Kvalifikácia
ISCED 11: 767
ISCED-F: 0114
Národný kvalifikačný rámec: úroveň 7
Kvalifikačný rámec EHEA: druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania (magister)

Opis študijného programu
Študijný program učiteľstvo psychológie v kombinácii nadväzuje na ukončené vzdelanie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo psychológie. Študijný program v súlade § 53a  zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je súčasťou učiteľského kombinačného študijného programu, kde absolvent ukončí štúdiom súbor predmetov, ktoré sa vzťahujú na jeden vyučovací predmet - aprobáciu.  Absolvent okrem aprobácie učiteľstvo psychológie má ukončené štúdium v kombinácii aprobácie vrátane pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu a didaktiky vyučovacích predmetov (Učiteľský základ).

Ciele vzdelávania a profil absolventa
Absolvent magisterského študijného programu učiteľstvo psychológie v kombinácii získa v súlade s opisom druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov kvalifikáciu na výkon povolania učiteľ/učiteľ akademických predmetov strednej školy (Kód kvalifikácie v NSK U2330001-00445), vysokoškolský učiteľ – lektor (Kód kvalifikácie v NSK C2310005-01623), a vysokoškolský učiteľ - asistent (Kód kvalifikácie v NSK U2310004-00433). Podľa dikcie Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, absolvent  učiteľstva psychológie po absolvovaní rozširujúceho štúdia školskej psychológie môže vykonávať povolanie školský psychológ.

Absolvent študijného programu učiteľstvo psychológie dosahuje nasledovné výsledky vzdelávania v stupni vzdelávania 7 a opisu vedomostí, zručností a kompetencií podľa Národného kvalifikačného rámca  a Národnej sústavy povolaní (Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport):

  • pozná, analyzuje, interpretuje základné pojmy, princípy/zásady, postupy a teórie a z nasledovných špeciálnych a aplikovaných psychologických disciplín (pre študijný program profilových predmetov): psychodiagnostika detí a mládeže, poradenská psychológia, školská psychológia, štatistika v psychológii,
  • porovnáva a komplexne hodnotí odborné prístupy psychológie s dominanciou prístupu príslušnej špeciálnej/aplikovanej psychologickej disciplíny (psychodiagnostika detí a mládeže, poradenská psychológia, školská psychológia, štatistika v psychológii ako profilové predmety študijného programu),
  • aplikuje naučené a porozumené poznatky z rámca špeciálnych a aplikovaných psychologických disciplín (psychodiagnostika detí a mládeže, poradenská psychológia, školská psychológia, štatistika v psychológii) do rôznych situácií vznikajúcich v edukačnom a poradenskom prostredí,
  • rieši a aplikuje riešenie odborného/vedeckého psychologického problému z rámca nasledovných špeciálnych a aplikovaných psychologických disciplín (pre študijný program profilových predmetov): psychodiagnostika detí a mládeže, poradenská psychológia, školská psychológia, štatistika v psychológii, do rôznych situácií vznikajúcich v edukačnom a poradenskom prostredí,
  • prezentuje vysokú úroveň rozvoja sociálnej a personálnej kompetencie zastúpenú vysokou úrovňou sebapoznania, sebareflexie, sociálnej komunikácie, riešenia záťaže a zvládania stresu s akcentom na prostredie školy (dosiahnuté v profilových predmetoch Sociálno-psychologický výcvik I., II).

Okrem uvedených výstupov vzdelávania viazaných na učiteľstvo psychológie v kombinácii je absolvent spôsobilý realizovať vzdelávanie tém psychológie vyučovaných v rozsahu relevantných odborných stredných škôl a gymnázií vrátane didaktickej analýzy/rozboru realizovanej vyučovacej hodiny (nadväznosť aj na existujúce poznanie základných  a špeciálnych psychologických disciplín z prvého cyklu vzdelávania), pričom túto kompetenciu dosahuje prostredníctvom odborovej didaktiky začlenenej do učiteľského základu.

Absolvent študijného programu učiteľstvo psychológie preukazuje v súlade s Kvalifikačným rámcom v EHEA vedomosti, zručnosti a kompetencie v súčasti učiteľskej aprobácie psychológia, ktoré sú prezentované na komplexnej úrovni (integrované a vzájomne prepojené vedomosti, zručnosti a kompetencie), pričom ich absolvent uplatňuje prostredníctvom argumentácie a riešení komplexných problémov z rámca psychologických disciplín zastupujúcich profilové predmety študijného programu (psychodiagnostika detí a mládeže, poradenská psychológia, školská psychológia, štatistika v psychológii) a v prepojení na existujúce výsledky vzdelávania z prvého cyklu vysokoškolského vzdelávania. Zároveň má absolvent profesijnú kompetenciu vzdelávať obsah psychologických disciplín v rozsahu požiadaviek regionálneho školstva (štátny vzdelávací program). V kontexte predgraduálnej prípravy na výkon profesie učiteľa psychológie/psychologických predmetov má vysokú úroveň profesijnej, sociálnej a personálnej kompetencie nevyhnutnej pre kompetentnú odbornú, personálnu a sociálnu interakciu so všetkými internými aj externými zainteresovanými stranami  školy v rámci regionálneho školstva. 

Absolvent má učebné schopnosti, ktoré mu umožnia pokračovať v štúdiu v treťom stupni vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) v odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy.