2007

2007 zaklady stat

Tirpáková, A., Malá, D. 2007. Základy štatistiky pre pedagógov, psychológov a sociológov s popisom postupu práce v programe Excel. Nitra: PF UKF. 165 s. ISBN 978-80-8094-220-5.

Hlavné kapitoly učebnice sa dotýkajú:
1. Popisnej štatistiky,
2. Práce v programe Microsoft Excel,
3. Korelačnej a regresnej analýzy,
4. Zisťovania závislosti medzi kvalitatívnymi znakmi,
5. Testov významnosti.

Publikácia vznikla ako výstup projektu KEGA 3/5257/07 „Rozvoj profesnej kariérnej kompetentnosti výchovných poradcov stredných škôl“.