2007

2007 socialna psych

Kolektív. 2007. Sociálna psychológia. Nitra: Enigma. 278 s. ISBN 80-89132-47-8.

Autorky a autori učebnice:
Verešová, M., Sollárová, E., Sollár, T., Zelina, M., Flešková, M., Čavojová, V.,

Hlavné kapitoly učebnice sa dotýkajú:
1. Teórie a metodológie sociálno-psychologického výskumu,
2. Socializácie,
3. Sociálneho poznávania,
4. Postojov, stereotypov, predsudkov,
5. Afiliácie a lásky,
6. Vodcovstva a moci,
7. Sociálneho správania,
8. Sociálnych skupín,
9. Aplikácie sociálnej psychológie v edukačnom prostredí,
10. Sociálnej psychológie zdravia.