2006

2006 psych

Ďurdiak, Ľ., Gatial, V. 2006. Psychologické aspekty výchovného a kariérového poradenstva. Nitra: PF UKF. 207 s. ISBN 80-8094-060-6.

Hlavné kapitoly monografie sa dotýkajú:
1. Systému poradenských služieb v rezorte školstva SR,
2. Kompetencií výchovného poradcu a etického kódexu jeho práce,
3. Psychohygieny a podpory duševného zdravia,
4. Práce s výnimočnými žiakmi s dôrazom na voľbu povolania.

Publikácia vznikla ako výstup projektu KEGA 3/3038/05 „Rozvoj osobnostného i odborného potenciálu výchovných poradcov so zameraním na skvalitnenie poskytovaných služieb v oblasti poradenstva o povolaniach a zamestnaniach“.