2009

2009 reziliencia

Komárik, E. (Ed.) 2009. Reziliencia a nové prístupy k výchove a vzdelávaniu. Bratislava: UK. 153 s. ISBN 978-80-223-2729-9.

Monotematický zborník príspevkov z vedeckej konferencie vznikol v rámci projektu VEGA 1/0215/08 „Podpora reziliencie prostredníctvom vzdelávania“.