• Publikácie
  • Publikácie
  • Školský psychológ a kvalita školy

2009

2009 skolsky psych

Malá, D. (Ed.) 2009. Školský psychológ a kvalita školy. Nitra: PF UKF. 258 s. ISBN 978-80-8094-507-7.

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Ďuričove dni“, ktorá sa konala v dňoch 18.-19. Septembra 2008 v Nitre v priestoroch Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Hlavné kapitoly zborníka sa dotýkajú:
1. Psychológ v edukačnom systéme,
2. Duševné zdravie žiakov a učiteľov,
3. Integrácia žiakov so špecifickými poruchami učenia a správania v školách.