Vedecká orientácia katedry

V súčasnosti sa kolektív zamestnancov katedry centruje predovšetkým na nasledovné výskumné témy, v ktorých dosahuje aj medzinárodný ohlas a spolupracuje so zahraničnými inštitúciami:
- osobnostné, kognitívne a motivačné prediktory profesijných kompetencií učiteľov v pregraduálnej príprave a v praxi,
- rizikové správanie dospievajúcich,
- kariérne rozhodovanie žiakov,
- kognitívne, emočné a osobnostné aspekty rizika v procese rozhodovania,
- exekutívne funkcie detí a dospievajúcich,
- neuropsychológia psychických procesov a stavov v rôznych fázach vývinu,
- kognitívne, emočné, osobnostné a sociálne charakteristiky žiakov,
- možnosti ovplyvňovania školskej úspešnosti a koreláty školskej úspešnosti.
Pracovisko aktívne spolupracuje so slovenskými vysokými školami, Ústavom experimentálnej psychológie SAV v Bratislave, Asociáciou školskej psychológie SR, školami v pôsobnosti regionálneho školstva v SR a ďalšími inštitúciami. Kľúčovým partnerom reprezentujúcim spoluprácu so zahraničím v oblasti mobilít, vzdelávacej a vedeckej činnosti je Katedra pedagogické a školní psychologie PF Ostravskej univerzity v Ostrave.

V historickom rámci pracovníci katedry vedecky riešili nasledovné prioritné oblasti výskumu:
- kvalita vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania,
- štýly učenia a proces učenia z perspektívy rôznych prístupov,
- kritické myslenie a tvorivosť,
- realizácia a výskum efektívnosti prevencie a intervencie v oblasti rizikového správania,
- mediátory užívania drog a postoje k drogám a ich účinkom,
- rozvoj jazykových schopností detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní,
- reziliencia v prostredí školy,
- výchova charakteru v prostredí školy,
- blízke osobné vzťahy, zmysel a kvalita života,
- celoživotné vzdelávanie učiteľov v oblasti prevencie a zvládania násilia a agresie v školách,
- profesijná kariérna kompetentnosť výchovných poradcov.

Najvýznamnejšie projekty riešené na KPŠP:
VEGA 1/0084/21 „Osobnostné, kognitívne a motivačné prediktory profesijných kompetencií učiteľov v pregraduálnej príprave a v praxi“
VEGA 1/0122/17 „Rizikové správanie a pripútanie dospievajúcich vo veku 10 až 15 rokov“
PRO-2015-5/443-89:191013 „CERI - Vývoj inovatívnej metódy hodnotenia schopností žiakov kriticky a kreatívne myslieť“
KEGA 007UKF-4/2013 “Rozvoj komunikačných schopností predškolákov s poruchami reči“
KEGA 049UKF-4/2012 „Zenit - vzdelávací program na podporu výchovy charakteru“
KEGA 021UKF-4/2012 „Tvorba diagnostickej batérie na hodnotenie čitateľských schopností a rozvoj čítania s porozumením u žiakov sekundárneho vzdelávania“
APVV SK-CZ-0109-11 „Psychodidaktické poňatie kurikulárneho a mediačného kontextu edukácie“

ESF OPV ITMS 26120130028 „Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre“
511491-LLP-1-2010-1-CZ-KA1-KA1SCR „Identifying barriers in promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at institutional level and making recommendations as to how these might be addressed (IBAR)“ , poskytovateľ European Commission
ESF OPV ITMS 26110230050 „Interné zabezpečovanie kvality vzdelávania na UKF v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov (ESG)“
VEGA 2/7051/7 „Kognitívne, emočné a osobnostné aspekty rizika v procese rozhodovania“
VEGA 1/0541/09 „Interakčné stratégie detí v kontexte empatie a kognícií z hľadiska teórie mysle“ (spoločný projekt SAV a MŠVVaŠ)
ESF ITMS 11230310072 „Zvýšenie kvalifikačného potenciálu výchovných poradcov stredných škôl s akcentom na rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach“
KEGA 3/5257/07 „Rozvoj profesnej kariérnej kompetentnosti výchovných poradcov stredných škôl“