Tel: 037/6408221
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
https://sites.google.com/site/marcelaveresova/
číslo kancelárie: 423
ORCID ID: 0000-0003-1858-2996
WOS Researcher ID: J-7077-2012
SCOPUS Author ID: 57103567800

Dosiahnuté vzdelanie, špecializácia, rok udelenia titulu
Mgr. UVVP Psychológia-biológia 1994
PaedDr. UAP Psychológia 2002
PhD. Pedagogická psychológia 2001
doc. Pedagogická psychológia 2005
prof. Pedagogika 2023

Ďalšie vzdelávanie (výber)
Čiastočná kvalifikácia SK ISCO-08 č. 2320002 Lektor ďalšieho vzdelávania 2015
Čiastočná kvalifikácia SK ISCO-08 č. 1212004 Manažér ďalšieho vzdelávania 2015
Výcvik New Approaches to Managing Work Relationship - Application of Pearson centered Approach to Work and Organizations, Camelot, CA, USA 2002
Výcvik Task Assigments and Performance Conversations, Camelot, CA, USA 2003

Vyučované predmety
Všeobecná psychológia
Psychológia osobnosti
Sociálna psychológia
Psychológia rodiny, manželstvo a rodičovstvo
Pedagogická psychológia
Didaktika psychológie
Psychológia zdravia
Prevencia drogových závislostí

Odborné a výskumné zameranie
Osobnosť, zdravie, kvalita a kompetencie učiteľa
Motivácia k voľbe povolania učiteľ
Kvalita vzdelávania, výsledky vzdelávania a SCL (žiaci, študujúci dospelí a seniori)
Zdravie, rizikové a protektívne faktory zdravia
Drogové závislosti a prevencia
Blízke a osobné vzťahy, sociálna interakcia, sociálne postoje

Zahraničné pobyty
Univerzita Karlova, Praha (ČR) – 10/ 2013 (4 dni) – Erasmus stáž/ monitoring
Univerzita Karlova/Centrum pro studium vysokého školství, Praha (ČR) – 4/ 2013 (5 dní) - pracovný pobyt v rámci projektu Implementácia ESG do vysokoškolského vzdelávania na UKF v Nitre
University of Glasgow, University of Edinburgh, Durham University (VB)- 12/ 2012 (5 dní) - pracovný pobyt v rámci projektu Implementácia ESG do vysokoškolského vzdelávania na UKF v Nitre
Centrum pro studium vysokého školství, Praha (ČR)- 10/ 2011 (4 dni)- pracovný pobyt v rámci medzinárodného projektu IBAR
University of Glasgow, University of Edinburgh, University of Stirling (VB) – 10/2000 (5 dní) - stáž vedúcich zamestnancov UKF - Implementácia ECTS do vysokoškolského vzdelávania

Aktuálne členstvo v organizáciách
Asociácia univerzít tretieho veku SR (viceprezident)
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov
Asociácia školskej psychológie
Rada kvality UKF
Etická komisia UKF
Správna rada UKF
Vedecká rada PF UKF
Rada kvality PF UKF
Edičná rada American Journal of Applied Psychology (USA)
Edičná rada Journal of Educational & Psychological Research (USA)
Edičná rada Školský psychológ (SR)
Odborová komisia pre doktorandské štúdium v odbore Pedagogická, školská a poradenská psychológia (FSVaZ UKF)

5 najvýznamnejších publikácií
Ballová Mikušková,E. - Verešová, M. (2020). Distance education during COVID-19: The perspective of Slovak teachers Problems of Education in the 21st Century. - ISSN 1822-7864, 78 (6), 884-906. DOI https://doi.org/10.33225/pec/20.78.884.
Verešová,M. – Foglová, L. (2018). Academic Self-Efficacy, Approach to Learning and Academic Achievement. In: Blandina Bernal-Morales Health and Academic Achievement. London : IntechOpen, ISBN 978-1-78923-730-6, p. 177-196.
Verešová, M. (2015). Learning Strategy, Personality Traits and Academic Achievement of University Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 174, p. 3473-3478, ISSN 1877-0428.
Verešová, M. (2013). Procrastination, Stress and Coping among Primary School Teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences , vol. 106, no. 83, p. 2131-2138, ISSN 1877-0428.
Verešová, M., Malá, D. (2012). Stress, Proactive Coping and Self- Efficacy of Teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 55, no. 1, p. 294-300, ISSN 1877-0428.

Projektová činnosť

Zahraničné/medzinárodné projekty (výber)
Erasmus+KA 3 2016-1398/001-001 „Support to the Implementation of EHEA (European Higher Education Area) Reforms (SIHE)“ , poskytovateľ European Commission (riešiteľ – expert za SR)
2011-1-SK1-LEO05-02877 „Increasing Quality of Future Education Teachers Educational and Certification System (IQFET)", NÚCZV , poskytovateľ European Commission (riešiteľ – expert za SR)
511491-LLP-1-2010-1-CZ-KA1-KA1SCR „Identifying barriers in promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at institutional level and making recommendations as to how these might be addressed (IBAR)“ , poskytovateľ European Commission (riešiteľ za SR)
APVV SK-CZ-0109-11 „Psychodidaktické poňatie kurikulárneho a mediačného kontextu edukácie“ , PF UKF , poskytovateľ MŠVVaŠ (riešiteľ)
PRO-2015-5/443-89:191013 „CERI- Vývoj inovatívnej metódy hodnotenia schopností žiakov kriticky a kreatívne myslieť“ , poskytovateľ MŠVVaŠ (riešiteľ)

Národné/domáce projekty (výber)
VEGA 1/0084/21 - Osobnostné, kognitívne a motivačné prediktory profesijných kompetencií učiteľov v pregraduálnej príprave a v praxi (2021-2023, zodpovedný riešiteľ projektu)
VEGA 1/0122/17 - Rizikové správanie a pripútanie dospievajúcich vo veku 10 až 15 rokov (zástupca zodpovedného riešiteľa projektu)
VEGA 1/0541/09 - Interakčné stratégie detí v kontexte empatie a kognícií z hľadiska teórie mysle (zodpovedný riešiteľ projektu na úrovni MŠVVaŠ - spoločný projekt SAV a MŠVVaŠ),
VEGA 1/3666/06 - Praktická inteligencia rómskych detí školského veku (zodpovedný riešiteľ projektu)
ESF OPV ITMS 26120130028 - Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre (zodpovedný riešiteľ projektu)

5 najvýznamnejších ocenení/uznaní
Cena rektora UKF za publikačnú činnosť 2000, 2012, 2013, 2014, 2021
Cena dekana PF UKF za zahraničnú publikáciu 2013, 2018
Pamätná medaila rektora UKF 2019 (oslavy 60. výročia univerzity)
Cena dekana FSVaZ UKF 2011 (oslavy 10. výročia fakulty)
Expert v medzinárodnom projekte "Increasing Quality of Future Education Teachers Educational and Certification System (IQFET, NÚCZV 2013) a expert v medzinárodnom projekte „Support to the Implementation of EHEA (European Higher Education Area) Reforms (SIHE, MŠVVaŠ 2016-2018)