doc. PhDr. Viktor Gatial, PhD.

  Katedrový administrátor AIS
  Študijný poradca pre študentov v Učiteľstvo psychológie v kombinácii (magisterský stupeň)
  telefón: 0376408289
  email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  číslo kancelárie: 401
  ORCID ID: 0000-0002-6693-2930
  WOS Researcher ID: AAF-7871-2020
  SCOPUS Author ID: 57103775200

  Dosiahnuté vzdelanie, špecializácia, rok udelenia titulu
  Mgr. UVVP biológia - psychológia 1997
  PhDr. Pedagogická psychológia 2006
  PhD. Pedagogika 2009
  doc. Pedagogika 2020

  Vyučované predmety
  Ontogenetická psychológia
  Psychopatológia
  Psychodiagnostika detí a mládeže
  Organizačná a pracovná psychológia
  Kariérové poradenstvo

  Odborné a výskumné zameranie
  Kognitívny vývin dieťaťa predškolského a mladšieho školského veku
  Osobnosť a kvalita učiteľa
  Rizikové správanie sa dospievajúcich

  Členstvo v organizáciách
  Asociácia školskej psychológie SR

  5 najvýznamnejších publikácií

  Tomšik, R., Gatial, V. (2018). Choosing Teaching as a Profession : Influence of Big Five Personality Traits on Fallback Career. In: Problems of Education in the 21st Century. - ISSN 1822-7864, Roč. 76, č. 1 (2018), s. 100-108
  Michal Čerešník, Viktor Gatial: Rizikové správanie a vybrané osobnostné premenné dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania [elektronický zdroj]; recenzent: Emil Komárik, Martin Dolejš. - 1. vyd. - Nitra: UKF, 2014. - CD-ROM, 109 s. ISBN 978-80-558-0658-7.
  Viktor Gatial, Andrea Juhásová, 2020. Intersexual Differences in Executive Functions in Adolescents. SAR Journal. ISSN 2619-9955, Roč. 3, č. 1 (2020), s. 31-36.
  Dana Malá a kol.: Spoznaj a pomôž: základné metódy vo výchovnom poradenstve. Nitra: UKF, 2009. 65 s. ISBN 978-80-8094-617-3.
  Viktor Gatial: Základy kariérového poradenstva pre učiteľov a iné pomáhajúce profesie; recenzent: Marcela Verešová, Erik Žovinec. 1. vyd. Nitra: UKF, 2020. - 170 s. ISBN 978-80-558-1546-6.

  Projektová činnosť

  Zahraničné/medzinárodné projekty
  SE 502066-LLP-1-NL-ERASMUS-E - LLP-European Primary Teacher Education; Úloha v projekte: spoluriešiteľ

  Národné/domáce projekty (výber)
  VEGA 1/0084/21 - Osobnostné, kognitívne a motivačné prediktory profesijných kompetencií učiteľov v pregraduálnej príprave a v praxi (2021-2023, riešiteľ projektu)
  KEGA 007UKF-4/2013 - Rozvoj komunikačných schopností predškolákov s poruchami reči (2013-2015, zodpovedný riešiteľ)
  VEGA 1/0122/17 - Rizikové správanie a pripútanie dospievajúcich vo veku 10 až 15 (2017-2019, riešiteľ projektu)
  APVV-15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy (2015 – 2019, riešiteľ projektu)
  KEGA 021UKF-4/2012 - Tvorba diagnostickej batérie na hodnotenie čitateľských schopností a rozvoj čítania s porozumením u žiakov sekundárneho vzdelávania (2012-2014, riešiteľ projektu)