telefón: 0376408279
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
číslo kancelárie: 424
ORCID ID: 0000-0002-0200-1969
WOS Researcher ID: AAF-9673-2020
SCOPUS Author ID: 57192660823

dosiahnuté vzdelanie, špecializácia, rok udelenia titulu
Mgr. UK Bratislava Psychológia 1994
PhD. Sociálna práca 2008

ďalšie vzdelávanie:
Kognitívne – behaviorálna psychoterapia 2004
Tvorba e-learningových kurzov 2010
Supervízia v pomáhajúcich profesiách 2012
Školská mediácia 2013
Práca so skupinou v korektívnej, poradenskej, reedukačnej a socioterapeutickej oblasti 2016

vyučované predmety
Sociálna psychológia
Aplikovaná sociálna psychológia
Sociálno – psychologický výcvik
Základy klinickej psychológie
Základy psychoterapie
Prevencia drogových závislostí

odborné zameranie a výskumné zameranie
Prevencia rizikového správania
Drogové závislosti a prevencia
Blízke a osobné vzťahy, sociálna interakcia, sociálne postoje

aktuálne členstvo v organizáciách
o. z. Socia

Najvýznamnejšie publikácie
Juhásová, A. - Debnáriková, K. (2016) Školské prostredie ako priestor pre prevenciu delikvencie : ISRD 3 / Andrea Juhásová, Katarína Debnáriková ; recenzent: Michal Čerešník, Albín Škoviera. - 1. vyd. - Bratislava : UK, 2016. - 151 s. - ISBN 978-80-223-4234-6.

Juhásová, A. - Satková, J. (2015) Slowa - znaczenia w edukacji = The words - the meanings in a academic education. Words and meanings in art therapy education in the university environment : Slowa i znaczenia w edukacji arteterapii w Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze / Andrea Juhásová, Janka Satková ; recenzent: Grzegorz Sztwiertnia, Adriana Récka, 2015.

In: The words - The meanings = Słowa - Znaczenia. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2015. - ISBN 978-83-62550-63-0, P. 109-130.

Juhásová, A. (2015) Community dimension of art therapy / Andrea Juhásová ; recenzent: Grzegorz Grzybek, Marek Szymanski, 2015.

In: Wspólczesna Arteterapia : aspekty teoretyczno-praktyczne. - Nowy Sacz : Wydawnictvo Naukowe PWSZ, 2015. - ISBN 978-83-63196-81-3, S. 37-56.

Hrozenská, M. - Juhásová, A. - Lulei, M. (2013) Actual Trends in Teaching Social Work with Selected Target Group / Martina Hrozenská, Andrea Juhásová, Martin Lulei ; recenzent: Slawomir Mazur, Monika Ostrowska, 2013. In: Helping Professions - current Theory and Research. - Krakow : Scientia, 2013. - ISBN 978-83-60837-73-3, P. 81-110.

Juhásová, A. (2016) Sebapoznaním k zdravému rozumu / Andrea Juhásová ; recenzent: Michal Stríženec, Róbert Hanák, 2016.

In: Rozum: Návod na použitie : Psychológia racionálneho myslenia. - 1. vyd. - Bratislava : Iris, 2016. - ISBN 978-80-89726-57-8, S. 89-108 [1,23 AH].

Projektová činnosť
Zahraničné/medzinárodné projekty
9410 0439 - Lifelong learning programme 01 Grundtvig - Učiace sa patrtnerstvá , poskytovateľ EU (zodpovedný riešiteľ )

Národné/domáce projekty (výber)
VEGA 1/0084/21 - Osobnostné, kognitívne a motivačné prediktory profesijných kompetencií učiteľov v pregraduálnej príprave a v praxi (2021-2023, riešiteľ projektu)

VEGA 1/0122/17 - Rizikové správanie a pripútanie dospievajúcich vo veku 10 až 15 (2017-2019, riešiteľ projektu)

VEGA 1/0028/15 - Výchova k racionalite: kognitívne schopnosti, dispozície myslenia a výsledky v reálnom živote (2015 – 2017, riešiteľ projektu)

OPV ITMS 26120130028 - Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre (riešiteľ projektu )

VEGA 1/0221/11 - Evaluácia výsledkov procesu resocializácie klientov resocializačných stredísk v podmienkach Slovenskej republiky (2011-2013, riešiteľ projektu)