• O katedre

O katedre

Aktuálne pôsobiaci mladý tím pracovníkov katedry sa hlási k aplikácii princípov prístupu zameraného na študenta (Student centered learning) do vzdelávania. Katedra pôsobí širokoplošne v rámci pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov na univerzite (študenti 4 fakúlt), poskytuje psychologickú prípravu pre andragógov, špeciálnych pedagógov, pedagógov, pre študentov BOZP a pre študentov Športu a rekreácie. Zamestnanci katedry aktívne participujú aj na zabezpečení štátnych skúšok na Katedre psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre. Pracovníci katedry vytvárajú priestor pre záujmové a ďalšie aktivity študentov, ktoré sú prepojené na rozvoj ich sociálneho alebo odborného profilu. Vo vedeckom smerovaní zamestnanci katedry hája a aplikujú etické princípy vedeckého skúmania a snažia sa posúvať poznanie centrované na edukačnú prax a psychológiu dopredu prostredníctvom aktívneho základného a aplikovaného výskumu. Zamestnanci katedry od vzniku pracoviska participovali na mnohých úspešných projektoch, z ktorých mnohé boli deklaráciou efektívnej kooperácie naprieč univerzitou ale aj naprieč viacerých krajín (Česká republika, Veľká Británia, Škótsko, Nemecko, Srbsko, Poľsko). Zamestnanci katedry sa prezentujú ako aktívni členovia aj v rámci viacerých profesijných organizácií, z ktorých za najvýznamnejšie možno považovať Asociáciu školskej psychológie, Asociáciu univerzít tretieho veku, Asociáciu lektorov a kariérnych poradcov, Slovenskú psychologickú spoločnosť.

História a poslanie

Učiteľstvo psychológie v kombinácii ako odbor/študijný program má svoje začiatky v roku 1989 na Katedre psychológie Pedagogickej fakulty, o rozvoj ktorého sa v uvedenom období zaslúžil vedúci katedry doc. PhDr. Ivan Szabó, CSc. Katedra pedagogickej a školskej psychológie (KPŠP) na pôde Pedagogickej fakulty UKF v Nitre nesie svoj názov od 1.1.2008. Katedra vznikla reštrukturalizáciou Katedry školskej psychológie, ktorá bola založená 1. 9. 2003 na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre po presune pracoviska a študijného programu UAP psychológia v kombinácii z Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre.

pf
Budova sídla Katedry pedagogickej a školskej psychológie PF UKF v Nitre v súčasnosti. Foto: Bc. Ľubomír Balko

Čítať Ďalej

Vedecká orientácia katedry

V súčasnosti sa kolektív zamestnancov katedry centruje predovšetkým na nasledovné výskumné témy, v ktorých dosahuje aj medzinárodný ohlas a spolupracuje so zahraničnými inštitúciami:
- osobnostné, kognitívne a motivačné prediktory profesijných kompetencií učiteľov v pregraduálnej príprave a v praxi,
- rizikové správanie dospievajúcich,
- kariérne rozhodovanie žiakov,
- kognitívne, emočné a osobnostné aspekty rizika v procese rozhodovania,
- exekutívne funkcie detí a dospievajúcich,
- neuropsychológia psychických procesov a stavov v rôznych fázach vývinu,
- kognitívne, emočné, osobnostné a sociálne charakteristiky žiakov,
- možnosti ovplyvňovania školskej úspešnosti a koreláty školskej úspešnosti.
Pracovisko aktívne spolupracuje so slovenskými vysokými školami, Ústavom experimentálnej psychológie SAV v Bratislave, Asociáciou školskej psychológie SR, školami v pôsobnosti regionálneho školstva v SR a ďalšími inštitúciami. Kľúčovým partnerom reprezentujúcim spoluprácu so zahraničím v oblasti mobilít, vzdelávacej a vedeckej činnosti je Katedra

Čítať Ďalej

Psychologická poradňa pri KPŠP

Psychologické poradenstvo pri KPŠP je profesionálna činnosť psychológov zameraná na podporu študentov, ktorí sa nachádzajú v rôznych náročných životných situáciách alebo potrebujú poradenstvo v oblasti štúdia a kariéry.

KPŠP poskytuje psychologické poradenstvo pri:
• zvládaní záťaže a stresu,
• rozhodovaní v náročných životných situáciách,
• riešení konfliktov,
• uvažovaní o vhodnom štúdiu respektíve povolaní.

Forma:
a) individuálne psychologické poradenstvo „tvárou v tvár“ v priestoroch Katedry pedagogickej a školskej psychológie PF UKF – Dražovská 4, 949 01 Nitra, budova Pedagogickej fakulty, 4 poschodie (pre dohodnutie termínu kontaktujte Mgr. Andreu Juhásovú, PhD. - vedúcu Psychologickej poradne KPŠP: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; +421 37 6408 279),
b) individuálne psychologické poradenstvo online – chat/správa na FB stránke poradne: https://www.facebook.com/poradna.kpsp.

Metódy:
• Metóda posilnenia vlastnej kompetencie.

Čítať Ďalej