• Udalosti katedry

Deň otvorených dverí

Pozývame Vás na online DOD 2022, ktorý sa uskutoční na UKF dňa 17.2.2022.
Katedra pedagogickej a školskej psychológie PF UKF Vám predstaví o 15,00 h študijný program Učiteľstvo psychológie v kombinácii a následne od 15,15 h ponúkne zaujímavý workshop Mozog - návod na použitie.
Veľmi sa tešíme na Vašu účasť.

Link na pripojenie: https://meet.ukf.sk/DOD_PF_UKF_2022_KPSP

Podrobný program: https://www.pf.ukf.sk/sk/verejnost-a-media/oznamy/762-program-dod-2022

Mozog - návod na použitie

Pozývame Vás na praktický workshop o tom, ako sú rôzne psychologické fenomény ovplyvnené činnosťou nášho mozgu. Okrem interaktívnych cvičení a teoretického ukotvenia v neuropsychologickej problematike si každý účastník so sebou odnesie praktické tipy pre zlepšenie každodenného fungovania.

Termín podujatia: 11. 11. 2021 (11.00 - 12.30)
PhDr. Robert Krause, PhD., MBA
Miesto konania: online, link na pripojenie:
https://youtu.be/bVSX0TVudEM

Čítať Ďalej

Spolupráca s MPC v Nitre

KPŠP na Nitrianskych univerzitných dňoch 2021: Atribúty kariérového rozhodovania žiakov a študentov

Katedra pedagogickej a školskej psychológie PF UKF nadviazala úzku kooperáciu s Metodicko-pedagogickým centrom v Nitre, pričom sa obe strany zaviazali k spolupráci v edukačnej oblasti a v lektorskej činnosti, vo vedecko-výskumnej činnosti a k participácii pri zabezpečení kvality študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii - zastúpenie MPC DP Nitra na periodickom hodnotení kvality študijného programu Učiteľstva psychológie v kombinácii z aspektu externej zainteresovanej strany.
Ako prvé reálne pretavenie dohody o spolupráci sa uskutočnilo lektorské zabezpečenie inovačného vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl s názvom "Zvládanie záťažových situácií a konfliktov cestou sebapoznania", ktoré sa uskutočnilo 27. 10. - 29. 10. 2021, a ktoré lektorovala pracovníčka KPŠP PF UKF Mgr. Andrea Juhásová, PhD.
Z aktívnej kooperácie s týmto významným subjektom sa tešíme a veríme, že prinesie svoje ovocie aj pre študentov učiteľstva psychológie.

Čítať Ďalej

KPŠP na Nitrianskych univerzitných dňoch 2021: Atribúty kariérového rozhodovania žiakov a študentov

Dňa 6.5.2021 zrealizoval doc. PhDr. Viktor Gatial, PhD. pre študentov UKF ale i širšiu verejnosť interaktívnu prednášku venovanú analýze vybraných faktorov kariérového rozhodovania žiakov nižšieho a vyššieho stupňa sekundárneho vzdelávania. Zdôraznil, že kariérové rozhodovanie je súčasťou psychického, respektíve kariérového vývinu žiakov, prezentoval aktuálne poznatky o vnútorných a vonkajších faktoroch kariérového vývinu, pričom dôraz kládol na faktory inštitucionálne, a to v akcentovaných štádiách kariérového vývinu žiakov. Osobitnú pozornosť venoval možnostiam systematického ovplyvňovania kariérového vývinu žiakov v procese kariérovej výchovy a poradenstva v školskom prostredí (najmä prostredníctvom učiteľa, výchovného poradcu a školského psychológa) a kariérového poradenstva v prostredí školských poradenských inštitúcií. Prezentoval výsledky analýz a pôvodného výskumu s akcentom na odporúčania pre praktickú činnosť v oblasti kariérovej výchovy, vzdelávania a poradenstva.

Prepojenie vzdelávania s praxou aj dištančne

Katedra pedagogickej a školskej psychológie PF UKF sa snaží aj počas dištančnej výučby implementovať prednášky ľudí z praxe do vzdelávania v rôznych študijných programoch, ktoré umožňujú u študentov rozvoj ich odborných vedomostí a zručností s akcentom na praktické skúsenosti prezentujúcich odborníkov.

Zverejnené na:

https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4600-prepojenie-vzdelavania-s-praxou-aj-distancne