• Možnosti štúdia

Akreditované študijné programy

POSKYTOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY KPŠP PF UKF

KPŠP PF UKF poskytuje v súlade s Kvalifikačným rámcom pre Európsky vysokoškolský priestor (QF EHEA, 2005), Európskym kvalifikačným rámcom (EQF, 2008), Národným kvalifikačným rámcom (NKR, 2017) a Národnou sústavou kvalifikácií (NSK, 2017),  vysokoškolské vzdelávanie v dvoch stupňoch (bakalársky a magisterský) študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii, ktorý je poskytovaný v súlade s opisom študijného odboru 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science.  

Študijný program v oboch stupňoch vysokoškolského vzdelávania je zosúladený so Štandardami pre študijný program SAAVŠ, Systémom zabezpečenia kvality UKF v Nitre a Systémom zabezpečenia kvality PF UKF v Nitre.

Potrebu absolventov študijného programu Učiteľstva psychológie v kombinácii deklarujú aj požiadavky regionálneho školstva. Potreba absolventov bakalárskeho štúdia sa viaže na spoločenskú požiadavku kvalifikovaných a erudovaných pedagogických asistentov a vychovávateľov naprieč stupňami vzdelávania ISCED, na potrebu učiteľov psychológie primárne na úrovni vyššieho sekundárneho vzdelávania (psychologické disciplíny vyučované na gymnáziách a stredných odborných školách) a na potrebu školských psychológov v pozícii odborného zamestnanca v regionálnom školstve. 

Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa študijného programu, ktorý pripravuje na výkon povolania pedagogický zamestnanec (pedagogický asistent, vychovávateľ, učiteľ psychológie alebo odborný zamestnanec školský psychológ po absolvovaní rozširujúceho štúdia školskej psychológie), spĺňajú požiadavky profesijného štandardu začínajúceho pedagogického zamestnanca pre kategóriu pedagogického asistenta a vychovávateľa po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia, pre kategóriu pedagogického zamestnanca učiteľ po ukončení magisterského stupňa štúdia a  profesijného štandardu začínajúceho odborného zamestnanca po ukončení magisterského stupňa štúdia a absolvovaní rozširujúceho štúdia školskej psychológie.

Bakalársky študijný program

Kvalifikácia
ISCED 11: 645
ISCED-F: 0114
Národný kvalifikačný rámec: úroveň 6
Kvalifikačný rámec EHEA: prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania (bakalár)

Opis študijného programu
Predmety študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii v bakalárskom stupni vysokoškolského vzdelávania reflektujú požiadavky opisu študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, opisu študijného odboru psychológia s ohľadom na požiadavky výkonu profesie asistenta učiteľa, vychovávateľa a praxe. Obsahová náplň profilových predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie tak, aby absolvent bakalárskeho štúdia si osvojil základné teoretické vedomosti (všeobecná psychológia, ontogenetická psychológia, psychológia osobnosti, psychopatológia) a metodologické postupy v

Čítať Ďalej

Magisterský študijný program

Kvalifikácia
ISCED 11: 767
ISCED-F: 0114
Národný kvalifikačný rámec: úroveň 7
Kvalifikačný rámec EHEA: druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania (magister)

Opis študijného programu
Študijný program učiteľstvo psychológie v kombinácii nadväzuje na ukončené vzdelanie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo psychológie. Študijný program v súlade § 53a  zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je súčasťou učiteľského kombinačného študijného programu, kde absolvent ukončí štúdiom súbor predmetov, ktoré sa vzťahujú na jeden vyučovací predmet - aprobáciu.  Absolvent okrem aprobácie učiteľstvo psychológie má ukončené štúdium v kombinácii aprobácie vrátane pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu a

Čítať Ďalej