Úspešní absolventi štúdia učiteľstva v kombinácii

Učiteľstvo psychológie v kombinácii ako odbor/študijný program má svoje začiatky v roku 1989 na Katedre psychológie Pedagogickej fakulty (vtedy pod garanciou a vedením doc. PhDr. Ivana Szabóa, CSc.). Fakultné vzdelávanie učiteľov psychológie časom prerástlo v univerzitné, a za celé obdobie ukončili štúdium učiteľstva psychológie desiatky absolventov v rôznych aprobáciách. Pokračovateľom Pedagogickej fakulty bola na istý čas Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a následne sa vzdelávanie učiteľov psychológie vrátilo opäť do portfólia PF UKF v Nitre.  Predstavujeme Vám výber niektorých z úspešných absolventov štúdia psychológie v kombinácii, ktorí nám/vám sprostredkovali ich kariérne a osobné životné dráhy (uvádzame ich bez získaných titulov). Kľúčovými kritériami boli tie, ktoré sú prepojené na kvalifikačný profil absolventa ušiteľstva psychológie v kombinácii: po ukončení štúdia učiteľstva psychológie pôsobenie v regionálnom školstve ako učiteľ/pedagogický zamestnanec a/alebo školský psychológ a/alebo v manažmente školy, a/alebo v školskej správe na úrovni mesta/kraja,  a/alebo pôsobenie ako učiteľ psychológie vo vysokom školstve, a/alebo vedecký/odborný zamestnanec v odbore psychológia (vynímajúc tých úspešných absolventov, ktorí pracovali/pracujú na KPŠP PF UKF).

Prajeme príjemné čítanie a pri viacerých netradičné zoznámenie sa s nimi.

Martina Romanová
 

Martina Romanová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1991 – 1995)
Anna Polačková
 

Anna Polačková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (1992 - 1997)
učiteľka a školský psychológ na gymnáziu
Jana Valachová
 

Jana Valachová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a biológie (1992-1997)
školský psychológ
Erik Papp
 

Erik Papp

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (1993 - 1998)
školský psychológ, interný expert pre štandardizáciu systému VPaP
Lada Kaliská
 

Lada Kaliská

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka a literatúry (1995-2000)
vysokoškolský učiteľ v odbore psychológia
Petra Lajčiaková
 

Petra Lajčiaková

absolventka učiteľstva psychológie a slovenského jazyka a literatúry (1996 - 2001)
vysokoškolská učiteľka v odbore psychológia
Klaudia Tabačková
 

Klaudia Tabačková

absolventka učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1998 – 2003)
školská psychologička, vysokoškolská učiteľka psychológie, terapeutka
Katarína Grznárová
 

Katarína Grznárová

absolventka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii
(2004 - 2009)
učiteľka psychológie a pedagogiky
Andrea Šášiková
 

Andrea Šášiková

absolventka štúdia učiteľstva psychológia – pedagogika (2008 - 2013)
stredoškolská učiteľka psychológie a pedagogiky
Veronika Kevély (rod. Kováčová)
 

Veronika Kevély

absolventka učiteľstva psychológie a pedagogiky (2008-2013)
školská psychologička
Branislav Kolenič
 

Branislav Kolenič

absolvent štúdia učiteľstva pedagogiky a psychológie (2008 – 2013)
školský psychológ
Veronika Oláh Benková
 

Veronika Oláh Benková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
vedúca oddelenia dotácií, Bratislavský samosprávny kraj
Paula Gajanová Zelenayová
 

Paula Gajanová Zelenayová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
školská psychologička
Nadežda Tomišová
 

Nadežda Tomišová

absolventka študijného odboru UAP psychológia v kombinácii (2011-2016)
školská psychologička
Radka Kordiaková
 

Radka Kordiaková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2012 – 2017)
školská psychologička, vychovávateľka
Katarína Banárová
 

Katarína Banárová

absolventka učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (2015 – 2019)
Interná doktorandka v odbore pedagogická psychológia na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)
Daniel Lenghart
 

Daniel Lenghart

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s výtvarným umením
(2017 - 2021)
interný doktorand v odbore psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)