Daniel Lenghart

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s výtvarným umením (2017 - 2021)
interný doktorand v odbore psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)

Pamätám si na moju prvú skúsenosť s psychológiou. Nakoľko som introvertný typ, tak mojimi útechami v mnohých momentoch boli knihy a umenie. Už ako 15-ročný som sa dostal do kontaktu s myšlienkami Sigmunda Freuda, konkrétne s jeho výkladom snov, čo sa neskôr odrážalo aj v mojej samotnej tvorbe. Štúdium psychológie som však nikdy nezvažoval a nikdy som nezvažoval dokonca ani štúdium na vysokej škole. Veľmi rád hovorím, že som sa na vysokú školu a konkrétne na učiteľstvo psychológie dostal akousi náhodou za podpory mojej kamarátky, ktorá išla študovať učiteľstvo psychológie. Absolútne toto rozhodnutie neľutujem, práve naopak. Som nesmierne šťastný, pretože štúdium učiteľstva psychológie na Katedre pedagogickej a školskej psychológie vo mne otvorilo tajomnú komnatu, o ktorej som vôbec netušil, že vo mne drieme. Získal som mnoho vedomostí a zručností, ale predovšetkým som našiel mnoho odpovedí nie len na osobné otázky, ale zároveň otvoril v sebe nové otázky, ktoré mi otvárajú nové príležitosti. Objavil som čaro LGBT psychológie a sociálnej psychológie diskriminácie a predsudkov, ktorým som sa venoval počas celých piatich rokov štúdia na vysokej škole. Štúdium psychológie ma tak nadchlo, že som ho nechcel ukončiť druhým stupňom štúdia, ale chcel som sa psychológii venovať ďalej. Preto som absolvoval stáž vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, ktorá mi otvorila dvere k významným odborníkom z praxe v oblasti psychológie detí a dospievajúcej populácie, ale zároveň aj dvere do praxe v rámci toho, ako funguje rola výskumníka, či psychológa v štátnej inštitúcii. Nakoľko ma rola výskumníka neskutočne napĺňa už začiatku vysokoškolského štúdia, rozhodol som sa po magisterskom štúdiu pokračovať ďalej v treťom stupni vysokoškolského štúdia psychológie. Prihlásil som sa na doktorandské štúdium na FF Univerzity Palackého v Olomouci a úspešne som zvládol prijímacie skúšky. Moje šťastie a naplnenie pokračuje ďalej, pôsobím ako interný doktorand na Katedre psychologie FF UPOL. Moja zatiaľ krátka, no úspešná kariérna dráha, ma vedie k jednému odkazu pre Vás: „Prijmite každú príležitosť, aj keď s ňou nemáte žiadnu skúsenosť. Nikdy neviete, čo Vás môže nadchnúť a v čom sa môžete nájsť a vytvoriť si nové zručnosti a kompetencie, či nadobudnúť nové vedomosti.“ A ešte z môjho pohľadu významný dovetok: „Ak sa Vás niekto bude pýtať, či má zmysel to, čo robíte, tak jednoducho odpovedzte, že áno, má. Pretože všetko čo robíme má svoj zmysel a posolstvo, aj keď mu niektorí vo Vašom živote rozumieť nebudú, podstatné je, že ste zmysel našli Vy. Vytvárajte si vzťahy so spolužiakmi a spolužiačkami, ale aj so staršími študentmi a študentkami, ktorí/ktoré Vám budú vedieť v rôznych ohľadoch pomôcť. A zároveň buďte úprimný a otvorený k Vašim učiteľom a učiteľkám v škole, sú vždy pripravení facilitovať Váš rast. Vždy podajú pomocnú ruku a poradia najlepšie ako môžu.“ Prajem Vám, milí uchádzači/čky o štúdium, študenti a študentky, absolventi a absolventky, aby ste aj vy objavili a otvorili svoju tajomnú, psychologickú komnatu, ktorá vo Vás drieme tak, ako sme ju objavili ja a moje kolegyne, študentky, teraz už absolventky štúdia učiteľstva psychológie na Katedre pedagogickej a školskej psychológie PF UKF v Nitre.

Október 2021

Martina Romanová
 

Martina Romanová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1991 – 1995)
Anna Polačková
 

Anna Polačková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (1992 - 1997)
učiteľka a školský psychológ na gymnáziu
Jana Valachová
 

Jana Valachová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a biológie (1992-1997)
školský psychológ
Erik Papp
 

Erik Papp

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (1993 - 1998)
školský psychológ, interný expert pre štandardizáciu systému VPaP
Lada Kaliská
 

Lada Kaliská

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka a literatúry (1995-2000)
vysokoškolský učiteľ v odbore psychológia
Petra Lajčiaková
 

Petra Lajčiaková

absolventka učiteľstva psychológie a slovenského jazyka a literatúry (1996 - 2001)
vysokoškolská učiteľka v odbore psychológia
Klaudia Tabačková
 

Klaudia Tabačková

absolventka učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1998 – 2003)
školská psychologička, vysokoškolská učiteľka psychológie, terapeutka
Katarína Grznárová
 

Katarína Grznárová

absolventka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii
(2004 - 2009)
učiteľka psychológie a pedagogiky
Andrea Šášiková
 

Andrea Šášiková

absolventka štúdia učiteľstva psychológia – pedagogika (2008 - 2013)
stredoškolská učiteľka psychológie a pedagogiky
Veronika Kevély (rod. Kováčová)
 

Veronika Kevély

absolventka učiteľstva psychológie a pedagogiky (2008-2013)
školská psychologička
Branislav Kolenič
 

Branislav Kolenič

absolvent štúdia učiteľstva pedagogiky a psychológie (2008 – 2013)
školský psychológ
Veronika Oláh Benková
 

Veronika Oláh Benková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
vedúca oddelenia dotácií, Bratislavský samosprávny kraj
Paula Gajanová Zelenayová
 

Paula Gajanová Zelenayová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
školská psychologička
Nadežda Tomišová
 

Nadežda Tomišová

absolventka študijného odboru UAP psychológia v kombinácii (2011-2016)
školská psychologička
Radka Kordiaková
 

Radka Kordiaková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2012 – 2017)
školská psychologička, vychovávateľka
Katarína Banárová
 

Katarína Banárová

absolventka učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (2015 – 2019)
Interná doktorandka v odbore pedagogická psychológia na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)
Daniel Lenghart
 

Daniel Lenghart

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s výtvarným umením
(2017 - 2021)
interný doktorand v odbore psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)