Anna Poláčková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (1992 - 1997)
učiteľka a školský psychológ na gymnáziu

Vyštudovala som strednú zdravotnícku školu, kde som maturovala aj zo psychológie. Pár rokov som pracovala v nemocnici na detskom oddelení. Práca s deťmi ma veľmi oslovila, a aj preto som sa po skončení totality rozhodla študovať učiteľstvo v kombinácii biológia a psychológia. Bola som rada, že mám maturitu zo psychológie, lebo mi to uľahčilo výber učiteľskej kombinácie. Počas vysokoškolského štúdia som patrila do skvelého „krúžku“, v ktorom sme, pod vedením vyučujúcich na katedre psychológie UKF v Nitre, boli motivovaní, stať sa školskými psychológmi. Malé sklamanie bolo na konci štúdia, keď sme dostali diplom učiteľa. Tak sme sa skoro všetci prihlásili na špecializačné štúdium školskej psychológie na Katedru psychológie FiF UK v Bratislave.
Ani som netušila, že ukončením štúdia na UKF v Nitre, sa práve začalo moje celoživotné vzdelávanie. Najskôr spomenuté špecializačné štúdium školskej psychológie na Katedre psychológie FiF UK v Bratislave. V roku 2001 som spravila rigoróznu skúšku s titulom PhDr. na Katedre psychológie Trnavskej Univerzity. Ako učiteľka mám prvú atestáciu z biológie (2013) a druhú atestáciu zo psychológie (2020). Okrem toho viaceré funkčné vzdelávania a vzdelávania z biológie a psychológie. V roku 2021 som sa zapojila do projektu MPC v Bratislave s názvom Najlepšia pedagogická a odborná skúsenosť edukačnej praxe (NOPS) napísaním práce Využitie vybratých vyučovacích metód v predmete psychológia na gymnáziách „malá didaktika psychológie,“ v ktorej som chcela ako učiteľka predmetu psychológia podporiť jej vyučovanie na gymnáziách a stredných školách Slovenska. Moje učiteľské povolanie a povolanie školského psychológa realizujem na Gymnáziu sv. Františka v Žiline. Táto škola je mojou srdcovou záležitosťou. Pracujem tu už vyše 20 rokov, bola som trikrát triednou učiteľkou a môžem povedať, že mi rukami prešlo veľa biológov, lekárov, farmaceutov... a aj psychológov. Psychológiu učím formou seminára v treťom a štvrtom (maturitnom) ročníku a väčšina žiakov seminára si vyberie psychológiu aj za svoj maturitný predmet. Veľmi ma teší, keď sú moji žiaci spokojní. Absolventka, ktorá študuje psychológiu v St John's Campus na University of Worcester napísala: „Je úplne super, že som sa naučila veľa vecí zo psychológie na gymnáziu. Naozaj veľa vecí, ktoré sa tu učíme, ja už dávno viem:) Dokonca doučujem niektorých Britov.“ Ako školský psychológ pracujem iba na 3,75 hodinový pracovný úväzok. Snažím sa rozumieť žiakom s problémami v učení, správaní a hlavne sa celkom dobre orientujem v poradenstve pri výbere budúceho povolania. Každého žiaka školy vnímam ako osobnosť s množstvom talentov, ktoré je potrebné objaviť a nasmerovať tým najlepším smerom. To je moja vízia, moje motto, moja úloha. Naše gymnázium je od roku 2007 organizátorom kampane Červené stužky, ktorá nabrala celoslovenský rozmer. Ide o preventívnu kampaň škôl a školských zariadení Slovenska zameranú na boj proti AIDS odbornými vedomosťami a v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť na školách ju zastrešuje MŠVVaŠ SR (www.cervenestuzky.sk). Pre potreby kampane som v roku 2011 vytvorila metodickú príručku s názvom Červené stužky. Moja angažovanosť v kampani bola ocenená dňa 22.10.2014 hlavným hygienikom SR medailou MUDr. Stodolu za rozvoj zdravotnej výchovy obyvateľstva SR (na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, s udelením ministerky zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR). Toto ocenenie ma potešilo, lebo je späté aj s mojím stredoškolským vzdelaním.
Žijem v meste pod Dubňom a rada sa bicyklujem okolo žilinského Vodného diela. Rada sa rozprávam s Bohom, s mojimi priateľmi a zistila som, že sa dá veľa naučiť od žiakov. Žiaci sú pre každého učiteľa veľkým darom a obohatením. A to želám všetkým, ktorí sa vyberiete kráčať cestou učiteľa alebo psychológa.

Jún 2021

Martina Romanová
 

Martina Romanová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1991 – 1995)
Anna Polačková
 

Anna Polačková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (1992 - 1997)
učiteľka a školský psychológ na gymnáziu
Jana Valachová
 

Jana Valachová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a biológie (1992-1997)
školský psychológ
Erik Papp
 

Erik Papp

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (1993 - 1998)
školský psychológ, interný expert pre štandardizáciu systému VPaP
Lada Kaliská
 

Lada Kaliská

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka a literatúry (1995-2000)
vysokoškolský učiteľ v odbore psychológia
Petra Lajčiaková
 

Petra Lajčiaková

absolventka učiteľstva psychológie a slovenského jazyka a literatúry (1996 - 2001)
vysokoškolská učiteľka v odbore psychológia
Klaudia Tabačková
 

Klaudia Tabačková

absolventka učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1998 – 2003)
školská psychologička, vysokoškolská učiteľka psychológie, terapeutka
Katarína Grznárová
 

Katarína Grznárová

absolventka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii
(2004 - 2009)
učiteľka psychológie a pedagogiky
Andrea Šášiková
 

Andrea Šášiková

absolventka štúdia učiteľstva psychológia – pedagogika (2008 - 2013)
stredoškolská učiteľka psychológie a pedagogiky
Veronika Kevély (rod. Kováčová)
 

Veronika Kevély

absolventka učiteľstva psychológie a pedagogiky (2008-2013)
školská psychologička
Branislav Kolenič
 

Branislav Kolenič

absolvent štúdia učiteľstva pedagogiky a psychológie (2008 – 2013)
školský psychológ
Veronika Oláh Benková
 

Veronika Oláh Benková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
vedúca oddelenia dotácií, Bratislavský samosprávny kraj
Paula Gajanová Zelenayová
 

Paula Gajanová Zelenayová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
školská psychologička
Nadežda Tomišová
 

Nadežda Tomišová

absolventka študijného odboru UAP psychológia v kombinácii (2011-2016)
školská psychologička
Radka Kordiaková
 

Radka Kordiaková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2012 – 2017)
školská psychologička, vychovávateľka
Katarína Banárová
 

Katarína Banárová

absolventka učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (2015 – 2019)
Interná doktorandka v odbore pedagogická psychológia na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)
Daniel Lenghart
 

Daniel Lenghart

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s výtvarným umením
(2017 - 2021)
interný doktorand v odbore psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)