Lada Kaliská

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka a literatúry (1995-2000)
vysokoškolský učiteľ v odbore psychológia

V roku 2000 som ukončila štúdium učiteľstva anglického jazyka a literatúry a psychológie na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Moje vysokoškolské štúdium a aktivity počas neho boli ocenené Cenou rektora UKF. V roku 2000 som nastúpila na doktorandské štúdium v odbore Pedagogická psychológia na PF UKF v Nitre. Počas tohto štúdia som absolvovala polročný pobyt Erazmus Lingua C vo Fínsku (2001) a polročný pobyt v USA (2001). Doktorandské štúdium v odbore Pedagogická psychológia som úspešne ukončila v r. 2008. V r. 2015 som úspešne obhájila svoju habilitačnú prácu v odbore Pedagogická, poradenská a školská psychológia na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre.
Od r. 2005 pôsobím na Katedre psychológia PF UMB, od r. 2013 v pozícii zástupkyne vedúcej katedry a aktuálne, od novembra 2020, ako poverená vedením Katedry psychológie PF UMB. Od apríla 2021 pôsobím vo funkcii Prodekanky pre vedu, výskum a umenie. Už počas vysokoškolského štúdia som vzdelávala a trénovala klientov rôzneho veku, od detí predškolského obdobia až po seniorov, v rôznych zariadeniach. Na PF UMB pôsobím ako člen komisie pre zahraničné vzťahy a člen Faculty Working Group for the Implementation of Human Resource Strategy for Researchers.
Moje vedecko-výskumné smerovanie je zamerané predovšetkým na determinanty prežívania, správania sa a výkonu jednotlivca v prostredí školy. Dlhodobo som sa venovala výskumu štýlov učenia sa žiaka a dospelých. Následne sa moja pozornosť presmerovala na „mnohorakosť“ vnímania konštruktu inteligencie, kde dlhodobo skúmame koncept mnohorakej, morálnej a sociálnej inteligencie. Doteraz som úspešne viedla (alebo vediem) 7 vedecko-výskumných, resp. aplikačných projektov v pozícii vedúcej alebo zástupkyni vedúceho projektu. Celkovom som sa spolupodieľala alebo stále spolupodieľam na riešení 12 projektov. Som autorkou a spoluautorkou 10 knižných publikácií (5 vedeckých monografií, 1 vysokoškolskú učebnicu a 4 odborné publikácie), 77 vedeckých a odborných prác (z toho 38 zahraničných a 7 evidovaných v databázach CCC, WOS alebo SCOPUS). Na svoje práce evidujem 160 citácií, z toho 72 zahraničných (19 registrované v zahraničných citačných indexoch WOS a SCOPUS). Vo februári 2021 mi vyšla kolektívna monografia v zahraničnom renomovanom vydavateľstve Routledge Francis & Taylor Group. Realizovala som 8 pozvaných prednášok. Spolupracovala som pri organizácii odborných a vedeckých konferencií, edícii konferenčných zborníkov, posudzovala som vedecké, vzdelávacie i aplikačné projekty v rôznych grantových schémach (VEGA, KEGA, APVV), ako aj som bola recenzentkou vedeckých i odborných štúdií v domácich a zahraničných i karentovaných časopisoch.V tejto chvíli pôsobím ako národný koordinátor pre zahraničnú spoločnosť International Society of Emotional Intelligence (ISEI) a zároveň regionálny garant v spoločnosti ISEI pre Strednú a Východnú Európu (2018); člen sekcie Psychology in Education v rámci medzinárodnej Európskej spoločnosti asociácií psychológie, EFPA – European Federation of Psychology Associations; ako podpredseda stavovskej organizácie Slovenská psychologická spoločnosť (SPS) so sídlom na SAV v Bratislave (2018); podpredseda Asociácie školskej psychológie a člen výkonného výboru AŠP ČR a SR (2016); a som členom viacerých redakčných rád časopisov.
Sokratovsky, paradoxne konštatujem, že „čím viac sa vzdelávam, tým viac si uvedomujem ako málo toho viem“ a tak už počas vysokoškolského štúdia ako aj počas môjho ďalšieho profesijného pôsobenia som neustále vyhľadávala a vyhľadávam rôzne vzdelávacie kurzy, aktivity, workshopy a výcviky. No a v neposlednom rade všetky moje aktivity a celé moje smerovanie a pôsobenie by neexistovalo, keby tu neboli moji štyria chlap(c)i, ktorí ma neustále podporujú vo všetkých ambíciách. Bez nich by som nebola tým čím som, tam kde som a kam smerujem. Čas strávený s nimi ma zocelil a zároveň sa učím ako sa bivakuje v horách, dôveruje zvieratám, varí v ešuse, visí na dvoch prstoch či na lane, rozkladá oheň a určujú súhvezdia nočnej oblohy, či víta ráno v kolíske zrodu človeka. Príroda je kľúčom k našej estetickej, intelektuálnej i duchovnej spokojnosti, pretože aj v nej sa kryštalizuje poznanie, že „učeným je ten, kto vie mnoho z kníh, vzdelaný je ten, kto ovláda najpotrebnejšie znalosti svojej doby a osvietený je ten, kto pochopí zmysel vlastného života.“ (L. N. Tolstoj)

Jún 2021

Martina Romanová
 

Martina Romanová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1991 – 1995)
Anna Polačková
 

Anna Polačková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (1992 - 1997)
učiteľka a školský psychológ na gymnáziu
Jana Valachová
 

Jana Valachová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a biológie (1992-1997)
školský psychológ
Erik Papp
 

Erik Papp

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (1993 - 1998)
školský psychológ, interný expert pre štandardizáciu systému VPaP
Lada Kaliská
 

Lada Kaliská

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka a literatúry (1995-2000)
vysokoškolský učiteľ v odbore psychológia
Petra Lajčiaková
 

Petra Lajčiaková

absolventka učiteľstva psychológie a slovenského jazyka a literatúry (1996 - 2001)
vysokoškolská učiteľka v odbore psychológia
Klaudia Tabačková
 

Klaudia Tabačková

absolventka učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1998 – 2003)
školská psychologička, vysokoškolská učiteľka psychológie, terapeutka
Katarína Grznárová
 

Katarína Grznárová

absolventka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii
(2004 - 2009)
učiteľka psychológie a pedagogiky
Andrea Šášiková
 

Andrea Šášiková

absolventka štúdia učiteľstva psychológia – pedagogika (2008 - 2013)
stredoškolská učiteľka psychológie a pedagogiky
Veronika Kevély (rod. Kováčová)
 

Veronika Kevély

absolventka učiteľstva psychológie a pedagogiky (2008-2013)
školská psychologička
Branislav Kolenič
 

Branislav Kolenič

absolvent štúdia učiteľstva pedagogiky a psychológie (2008 – 2013)
školský psychológ
Veronika Oláh Benková
 

Veronika Oláh Benková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
vedúca oddelenia dotácií, Bratislavský samosprávny kraj
Paula Gajanová Zelenayová
 

Paula Gajanová Zelenayová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
školská psychologička
Nadežda Tomišová
 

Nadežda Tomišová

absolventka študijného odboru UAP psychológia v kombinácii (2011-2016)
školská psychologička
Radka Kordiaková
 

Radka Kordiaková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2012 – 2017)
školská psychologička, vychovávateľka
Katarína Banárová
 

Katarína Banárová

absolventka učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (2015 – 2019)
Interná doktorandka v odbore pedagogická psychológia na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)
Daniel Lenghart
 

Daniel Lenghart

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s výtvarným umením
(2017 - 2021)
interný doktorand v odbore psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)