Klaudia Tabačková

absolventka učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1998 – 2003)
školská psychologička, vysokoškolská učiteľka psychológie, terapeutka

Ukončila som najvyššie vysokoškolské štúdium dizertáciou na Katedre psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Pedagogická psychológia. Absolvovala som aj špecializačné štúdium školskej psychológie na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na úrovni magisterského štúdia som ukončila štúdium psychológie v kombinácií s anglickým jazykom na UKF v Nitre a jednoodborovú psychológiu na UMB v Banskej Bystrici.
Od roku 2006 do 2013 som pôsobila ako odborná asistentka na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a Katedre psychologických vied FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Absolvovala som vedecko - výskumný pobyt na Yale University, Child Study Center v New Haven a na Tufts University, PACE Center v Bostone. Pedagogicky, publikačne a vedecky som sa venovala psychológií tvorivosti, psychológií osobnosti, interpersonálnej komunikácií, vedeniu zážitkových skupín a poradenstvu a psychoterapii zameranej na človeka (PCA) ako aj prekladom anglickej odbornej psychologickej literatúry (DANIŠKOVÁ, K.: Merry, T. (2004): Naučte sa byť poradcom. Prístup zameraný na človeka. Bratislava: Ikar, 2004, 216s., ISBN 80-551-0768-8). V tomto období som absolvovala akreditovaný dlhodobý výcvikový program v poradenstve a psychoterapii zameranej na človeka v Brne. Medzi rokmi 2013 až 2018 som pracovala ako školská psychologička na Gymnáziu v Bytči a Bilingválnom gymnáziu v Žiline.
Pracujem s deťmi aj dospelými, pričom využívam poznatky z nasledovných výcvikov a kurzov:
Hlbinná psychoterapia detí a adolescentov, v rozsahu 108 hodín , PORT centrum hlbinnej psychológie, Liptovský Hrádok a Inštitút psychoterapie detí a rodičov IPDAR, Praha
Výcvik Systemických dynamík a Multidimenzií Celistvý človek, celistvá rodina, celistvá spoločnosť, v rozsahu 211 hodín, Imena-Ra, s.r.o, Bratislava
Akreditovaný Supervízny výcvik v poradenstve a psychoterapii zameranej na klienta, v rozsahu 120 hodín, Český inštitút PCA, Brno
Akreditovaný dlhodobý výcvikový program Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta, v rozsahu 675 hodín, Český inštitút PCA, Brno
Terapia pevným objatím PhDr. Jiřina Prekopová, Nemecko
Kurz krízovej intervencie, v rozsahu 50 hodín, „D“ občanské sdružení, Praha
Výcvik v telefonickej krízovej intervencii, v rozsahu 40 hodín, Linka záchrany, Nitra
Som mama dvoch detí – Kubka a Adelky, zanietená jogová inštruktorka a milovníčka plávania.

Jún 2021

Martina Romanová
 

Martina Romanová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1991 – 1995)
Anna Polačková
 

Anna Polačková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (1992 - 1997)
učiteľka a školský psychológ na gymnáziu
Jana Valachová
 

Jana Valachová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a biológie (1992-1997)
školský psychológ
Erik Papp
 

Erik Papp

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (1993 - 1998)
školský psychológ, interný expert pre štandardizáciu systému VPaP
Lada Kaliská
 

Lada Kaliská

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka a literatúry (1995-2000)
vysokoškolský učiteľ v odbore psychológia
Petra Lajčiaková
 

Petra Lajčiaková

absolventka učiteľstva psychológie a slovenského jazyka a literatúry (1996 - 2001)
vysokoškolská učiteľka v odbore psychológia
Klaudia Tabačková
 

Klaudia Tabačková

absolventka učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1998 – 2003)
školská psychologička, vysokoškolská učiteľka psychológie, terapeutka
Katarína Grznárová
 

Katarína Grznárová

absolventka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii
(2004 - 2009)
učiteľka psychológie a pedagogiky
Andrea Šášiková
 

Andrea Šášiková

absolventka štúdia učiteľstva psychológia – pedagogika (2008 - 2013)
stredoškolská učiteľka psychológie a pedagogiky
Veronika Kevély (rod. Kováčová)
 

Veronika Kevély

absolventka učiteľstva psychológie a pedagogiky (2008-2013)
školská psychologička
Branislav Kolenič
 

Branislav Kolenič

absolvent štúdia učiteľstva pedagogiky a psychológie (2008 – 2013)
školský psychológ
Veronika Oláh Benková
 

Veronika Oláh Benková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
vedúca oddelenia dotácií, Bratislavský samosprávny kraj
Paula Gajanová Zelenayová
 

Paula Gajanová Zelenayová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
školská psychologička
Nadežda Tomišová
 

Nadežda Tomišová

absolventka študijného odboru UAP psychológia v kombinácii (2011-2016)
školská psychologička
Radka Kordiaková
 

Radka Kordiaková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2012 – 2017)
školská psychologička, vychovávateľka
Katarína Banárová
 

Katarína Banárová

absolventka učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (2015 – 2019)
Interná doktorandka v odbore pedagogická psychológia na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)
Daniel Lenghart
 

Daniel Lenghart

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s výtvarným umením
(2017 - 2021)
interný doktorand v odbore psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)