Andrea Šášiková

kevely

absolventka štúdia učiteľstva psychológia – pedagogika (2008 - 2013)
stredoškolská učiteľka psychológie a pedagogiky

Mojej voľbe študovať psychológiu, predchádzala skutočnosť, že som k nej mala blízko už počas obdobia stráveného na strednej škole. Navštevovala som Pedagogickú a sociálnu akadémiu blahoslavenej Laury v Trnave, kde som prvýkrát prišla do kontaktu s vyučovacím predmetom psychológia. Tento predmet som si hneď obľúbila. Ak sa teraz tak zamýšľam, už vtedy sa u mňa prejavila túžba psychológiu aj neskôr učiť. Keď som v maturitnom ročníku stála pred rozhodnutím, akým smerom sa v štúdiu budem uberať, mala som v tom hneď jasno. No a keďže som sa opäť chcela vrátiť do mojej milovanej Nitry, rozhodla som sa pre štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre aj na základe veľmi dobrých referencií. Na mojej Alma Mater som získala nie len kvalitné vzdelanie, ale aj široké spektrum praktických skúseností.
Po maturite ma moja práca opäť zaviedla do Trnavy, kde som chvíľu pracovala ako odborný zamestnanec - sociálny pedagóg na ZŠ a mala som možnosť vyskúšať si aj prácu pedagogického asistenta.
Po čase sa mi naskytla možnosť práce na strednej škole, ktorej absolventkou som ja sama. Od roku 2015 pracujem na Strednej odbornej škole pedagogickej blahoslavenej Laury v Trnave, kde vyučujem najmä odborné vyučovacie predmety psychológia a pedagogika, zriedkavo učím sociálno-psychologický výcvik, sociálnu pedagogiku, právnu náuku a rôzne metodické predmety. Ani vo sne by mi napadlo, že z mojich niekdajších učiteľov sa niekedy stanú moji kolegovia. Som veľmi vďačná za to, že môžem robiť túto prácu, uvedomujem si, že nie každý absolvent má to šťastie. Teší ma, že vďaka mojej práci mám možnosť už niekoľko rokov spolupracovať s Katedrou pedagogickej a školskej psychológie v rámci pedagogickej praxe študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia.
Veľa mojich žiakov má motiváciu študovať psychológiu na vysokej škole. Pri rozhovoroch s nimi vždy s radosťou a s hrdosťou spomínam na svoje vysokoškolské štúdium a som presvedčená o tom, že keby som znovu stála pred rozhodnutím výberu vysokej školy, opäť by som volila to, pre čo som sa rozhodla pre pár rokmi.
O to viac ma teší spätná väzba od našich absolventov, ktorí sa rozhodli študovať na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a dobre mi padne počuť alebo čítať slová chvály, spokojnosti a vďaky za odporúčania.
Na záver sa prihováram k Vám, milí študenti. Želám Vám najmä, aby ste mali možnosť splniť si svoj pracovný sen, aby Ste mali možnosť uplatniť sa na trhu práce a aby Vás práca napĺňala tak ako aj mňa.

September 2021

Martina Romanová
 

Martina Romanová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1991 – 1995)
Anna Polačková
 

Anna Polačková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (1992 - 1997)
učiteľka a školský psychológ na gymnáziu
Jana Valachová
 

Jana Valachová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a biológie (1992-1997)
školský psychológ
Erik Papp
 

Erik Papp

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (1993 - 1998)
školský psychológ, interný expert pre štandardizáciu systému VPaP
Lada Kaliská
 

Lada Kaliská

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka a literatúry (1995-2000)
vysokoškolský učiteľ v odbore psychológia
Petra Lajčiaková
 

Petra Lajčiaková

absolventka učiteľstva psychológie a slovenského jazyka a literatúry (1996 - 2001)
vysokoškolská učiteľka v odbore psychológia
Klaudia Tabačková
 

Klaudia Tabačková

absolventka učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1998 – 2003)
školská psychologička, vysokoškolská učiteľka psychológie, terapeutka
Katarína Grznárová
 

Katarína Grznárová

absolventka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii
(2004 - 2009)
učiteľka psychológie a pedagogiky
Andrea Šášiková
 

Andrea Šášiková

absolventka štúdia učiteľstva psychológia – pedagogika (2008 - 2013)
stredoškolská učiteľka psychológie a pedagogiky
Veronika Kevély (rod. Kováčová)
 

Veronika Kevély

absolventka učiteľstva psychológie a pedagogiky (2008-2013)
školská psychologička
Branislav Kolenič
 

Branislav Kolenič

absolvent štúdia učiteľstva pedagogiky a psychológie (2008 – 2013)
školský psychológ
Veronika Oláh Benková
 

Veronika Oláh Benková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
vedúca oddelenia dotácií, Bratislavský samosprávny kraj
Paula Gajanová Zelenayová
 

Paula Gajanová Zelenayová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
školská psychologička
Nadežda Tomišová
 

Nadežda Tomišová

absolventka študijného odboru UAP psychológia v kombinácii (2011-2016)
školská psychologička
Radka Kordiaková
 

Radka Kordiaková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2012 – 2017)
školská psychologička, vychovávateľka
Katarína Banárová
 

Katarína Banárová

absolventka učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (2015 – 2019)
Interná doktorandka v odbore pedagogická psychológia na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)
Daniel Lenghart
 

Daniel Lenghart

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s výtvarným umením
(2017 - 2021)
interný doktorand v odbore psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)