Aktuálne pôsobiaci mladý tím pracovníkov katedry sa hlási k aplikácii princípov prístupu zameraného na študenta (Student centered learning) do vzdelávania. Katedra pôsobí širokoplošne v rámci pregraduálnej prípravy pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov uplatňujúcich sa v pôsobnosti regionálneho školstva (vychovávatelia, pedagogickí asistenti, učitelia, špeciálni pedagógovia, manažéri vzdelávania, sociálni pedagógovia), poskytuje psychologickú prípravu pre študentov študijných programov Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce, Vzdelávanie dospelých a poradenstvo, Šport a rekreácia. Katedra gestoruje zabezpečenie študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii na prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Pracovníci katedry vytvárajú priestor pre záujmové a ďalšie aktivity študentov, ktoré sú prepojené na rozvoj ich sociálneho alebo odborného profilu, a poskytujú aj poradenské služby v rámci Psychologickej poradne pri KPŠP PF UKF. Vo vedeckom smerovaní zamestnanci katedry hája a aplikujú etické princípy vedeckého skúmania a snažia sa posúvať poznanie centrované na edukačnú prax a psychológiu dopredu prostredníctvom aktívneho základného a aplikovaného výskumu. Zamestnanci katedry od vzniku pracoviska participovali na mnohých úspešných projektoch, z ktorých mnohé boli deklaráciou efektívnej kooperácie naprieč univerzitou ale aj naprieč viacerých krajín (Česká republika, Veľká Británia, Škótsko, Nemecko, Srbsko, Poľsko). Zamestnanci katedry sa prezentujú ako aktívni členovia aj v rámci viacerých profesijných organizácií, z ktorých za najvýznamnejšie možno považovať Asociáciu školskej psychológie, Asociáciu univerzít tretieho veku a Asociáciu lektorov a kariérnych poradcov. Katedra aktívne venuje pozornosť aj vzdelávaniu vekovej kategórie 45+ v rámci Univerzity tretieho veku pri UKF v Nitre a ďalšiemu vzdelávaniu občanov.