Konvergencie vedeckej činnosti študentov a učiteľov II

Konvergencie vedeckej činnosti študentov a učiteľov II

Zborník záverečných vedeckých štúdií
Autori: Marcela Verešová (Ed.) a kolektív

Obsahovo možno uviesť, že obsah a výsledky štúdií, sú zaraditeľné do jednej z nasledovných oblastí: 1. škola a rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií v rôznych kontextoch (aj v kontexte pandémie COVID-19); 2. ontogenetické špecifiká psychologických konštruktov (aj v kontexte pandémie COVID-19); 3. dieťa a rodina (aj v kontexte pandémie COVID-19); 4. podpora vedeckých zámerov KPŠP v oblasti rizikového správania (tím zamestnancov KPŠP zaradený medzi najvýznamnejšie vedecké tímy v oblasti výskumu rizikového správania) a v oblasti výskumu prediktorov profesijných kompetencií učiteľov/budúcich učiteľov (VEGA 1/0084/21 Osobnostné, kognitívne a motivačné prediktory profesijných kompetencií učiteľov v pregraduálnej príprave a v praxi); 5. originálne/nové témy a konštrukty vo vedeckom výskume v SR.

Stiahnuť pdf súbor