Meranie profesijných kompetencií učiteľov

Konvergencie vedeckej činnosti študentov a učiteľov III.

Autor: PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.

Publikácia Meranie profesijných kompetencií učiteľov sa zameriava na možnosti merania a prvotné zmapovanie profesijných kompetencií (v zmysle vyučovacích, interakčných a didaktických kompetencií) vo vzťahu k vybraným psychologickým determinantom (exekutívnym funkciám) učiteľov. Monografia prináša tak teoretické východiská k uvedenej problematike ako aj vlastné zistenia z testovania učiteľov týkajúce sa a) samotných profesijných kompetencií učiteľov, b) psychometrických parametrov použitých nástrojov a c) návrhu finálnej batérie meracích nástrojov pre následnú longitudinálnu štúdiu psychologických determinantov profesijných kompetencií učiteľov.

Stiahnuť pdf súbor