• Udalosti katedry

Odborná beseda

Odborná beseda

Dňa 15.12.2022 sa v priestoroch Panta Rhei v Auparku Bratislava uskutočnila odborná beseda s autorom PhDr. Robertom Krause, PhD., MBA a zároveň krst jeho dvoch kníh z edície Detský mozog - Novorodenec a Batoľa, ktoré vyšli v predvianočnom období v renomovanom vydavateľstve IKAR. Okrem autora sa odbornej besedy zúčastnil aj jeden z recenzentov doc. PhDr. Viktor Gatial. PhD. (KPŠP PF UKF). Ďalšími recenzentmi sú uznávaný slovenský lekár odborne zameraný na sociálnu pediatriu a člen Riadiacej rady WHO za SR prof. MUDr. Jozef Šuvada , PhD., MPH , MBA a dlhoročná praktička v klinickej detskej psychológii a vysokoškolská pedagogička PhDr. Margita Drienovská, PhD. Krstným otcom kníh je známy slovenský spevák Miro Jaroš, ktorého tvorba je určená predovšetkým detskej populácii. Netradičný krst zvukom a dotykom detskej hrkálky sa realizoval za účasti generálneho riaditeľa vydavateľstva IKAR Ing. Mareka Nému. Obe knihy sú určené predovšetkým rodičom detí v daných štádiách vývinu, pričom autor plánuje v edícii pokračovať v spracovaní ďalších vývinových štádií.

Čítať Ďalej

Deň otvorených dverí na PF UKF

KPŠP na Nitrianskych univerzitných dňoch 2021: Atribúty kariérového rozhodovania žiakov a študentov

24. 11. 2022 sa v priestoroch PF UKF v Nitre konal Deň otvorených dverí. Katedra pedagogickej a školskej psychológie si pre záujemcov pripravila workshop, ktorého súčasťou bolo testovanie profesijných záujmov. Potešil nás značný záujem budúcich vysokoškolákov o workshop, ktorým ich sprevádzali naši študenti učiteľstva psychológie v kombinácii. Zároveň všetkým uchádzačom o štúdium otvárame dvere nielen v tento oficiálny Deň otvorených dverí, ale počas všetkých dní, kedy sa rozhodnú k nám zavítať a hľadať potrebné informácie, ktoré im pomôžu vybrať si správnu kariérnu cestu.

Čítať Ďalej

Obhajoby záverečných prác frekventantov Univerzity tretieho veku

Dňa 9.6.2022 sa na Katedre pedagogickej a školskej psychológie konali obhajoby záverečných prác frekventantov Univerzity tretieho veku pri UKF v Nitre vo vzdelávacom programe Psychológia pre tretí vek. Všetky účastníčky vzdelávacieho programu po absolvovaní trojročného vzdelávania úspešne obhájili svoje záverečné práce a preukázali tak schopnosť aplikovať získané psychologické poznatky do každodenného života. K dosiahnutému úspechu im srdečne blahoželáme a zároveň želáme veľa zdravia a pohody na ich ďalšej ceste životom. Bolo nám cťou byť súčasťou ich vzdelávania a produktívneho trávenia voľného času.

Čítať Ďalej

Zbierka školských pomôcok pre deti z Ukrajiny

KPŠP na Nitrianskych univerzitných dňoch 2021: Atribúty kariérového rozhodovania žiakov a študentov

Študenti prvého ročníka učiteľstva psychológie v kombinácii pod zastúpením Jaroslavy Tomkovej organizujú zbierku školských pomôcok pre deti z Ukrajiny, ktoré nastúpili do základnej školy.
Pomôcky môžete nosiť do 3.5.2022 do 9:00 hodiny na Katedru pedagogickej a školskej psychológie (4. poschodie PF UKF, Dražovská 4, Nitra) do kancelárie PaedDr. Lucia Sűttő, PhD.. Následne vyzbierane pomôcky odovzdáme Základnej škole Krála Svätopluka v Nitre.

Čítať Ďalej

Workshop

Cesta k integrácii zahraničných študentov do slovenského jazykového prostredia na KPŠP PF UKF v Nitre
Dňa 14.3.2022 sa na Katedre pedagogickej a školskej psychológie PF UKF uskutočnil workshop ,, Cesta k integrácii zahraničných študentov do slovenského jazykového prostredia na KPŠP PF UKF v Nitre“, ktorého primárnym cieľom bolo zamerať sa na motívy voľby štúdia na PF UKF v Nitre a urobiť prieskum, v čom je naša Alma Mater príťažlivá pre zahraničných študentov. Workshop bol realizovaný v rámci projektu ,,Podpora internacionalizácie na UKF v Nitre“ (006UKF-2-1/2021).

Čítať Ďalej