• Publikácie
  • Online publikácie

Meranie profesijných kompetencií učiteľov

Konvergencie vedeckej činnosti študentov a učiteľov III.

Autor: PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.

Publikácia Meranie profesijných kompetencií učiteľov sa zameriava na možnosti merania a prvotné zmapovanie profesijných kompetencií (v zmysle vyučovacích, interakčných a didaktických kompetencií) vo vzťahu k vybraným psychologickým determinantom (exekutívnym funkciám) učiteľov. Monografia prináša tak teoretické východiská k uvedenej problematike ako aj vlastné zistenia z testovania učiteľov týkajúce sa a) samotných profesijných kompetencií učiteľov, b) psychometrických parametrov použitých nástrojov a c) návrhu finálnej batérie meracích nástrojov pre následnú longitudinálnu štúdiu psychologických determinantov profesijných kompetencií učiteľov.

Stiahnuť pdf súbor

Konvergencie vedeckej činnosti študentov a učiteľov III

Konvergencie vedeckej činnosti študentov a učiteľov III.

Autor: Marcela Verešová (Ed.) a kolektív.

Zborník je ukážkou praktizovania na študenta zameraného prístupu, ktorý je kľúčovou normou pre zabezpečenie kvality vzdelávania vo vysokoškolskom priestore. Súčasťou rozvoja profesijných kompetencií a psychologickej gramotnosti budúcich pedagogických zamestnancov/kýň škôl je aj zvyšovanie a rozvoj ich vedecko-výskumnej kompetencie, ktorá je reprezentovaná aj spôsobilosťou vedecky tvoriť a v podobe príspevkov prezentovať výstupy tejto tvorivej činnosti.

Stiahnuť pdf súbor

Základy štatistických analýz pre študentov učiteľstva

Samohodnotiaca správa UKF 2017

Autor: Eva Ballová Mikušková

Ak zvažujete, či sa vrhnúť do vôd štatistiky (aj za pomoci tejto učebnice), musím vás upozorniť, že k uspokojivému porozumeniu základov štatistiky je nevyhnutné disponovať aspoň základmi metodológie výskumu. Metodológia a štatistika totiž k sebe neoddeliteľne patria, idú ruka v ruke na ceste k poznaniu. Ak ste sa s metodológiou výskumu doteraz nestretli, odporúčam vám najskôr naštudovať si aspoň jej základy, v knihách ako sú napríklad Kvantitatívny výskum v pedagogických vedách od Tomšika (2017), či Úvod do metodológie psychologického výskumu od Ferjenčíka (2000) a Metodológia projektovania psychologického výskumu od Ritomského (2016).

Stiahnuť pdf súbor

Samohodnotiaca správa UKF 2017

Samohodnotiaca správa UKF 2017

Autori: Marcela Verešová, Dana Malá

Samohodnotiaca správa 2017 je zostavená na základe samohodnotenia predpokladových a výkonových kritérií v rokoch 2014-2016. Vytvorená samohodnotiaca správa 2017 bola zároveň podkladom pre spracovanie samohodnotiacej správy podľa modelu CAF, ktorá bola predložená k posúdeniu vrámci Národnej ceny SR za kvalitu 2017 (vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality; Národný program kvality SR 2017 – 2021).

Stiahnuť pdf súbor

Konvergencie vedeckej činnosti študentov a učiteľov II

Konvergencie vedeckej činnosti študentov a učiteľov II

Zborník záverečných vedeckých štúdií
Autori: Marcela Verešová (Ed.) a kolektív

Obsahovo možno uviesť, že obsah a výsledky štúdií, sú zaraditeľné do jednej z nasledovných oblastí: 1. škola a rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií v rôznych kontextoch (aj v kontexte pandémie COVID-19); 2. ontogenetické špecifiká psychologických konštruktov (aj v kontexte pandémie COVID-19); 3. dieťa a rodina (aj v kontexte pandémie COVID-19); 4. podpora vedeckých zámerov KPŠP v oblasti rizikového správania (tím zamestnancov KPŠP zaradený medzi najvýznamnejšie vedecké tímy v oblasti výskumu rizikového správania) a v oblasti výskumu prediktorov profesijných kompetencií učiteľov/budúcich učiteľov (VEGA 1/0084/21 Osobnostné, kognitívne a motivačné prediktory profesijných kompetencií učiteľov v pregraduálnej príprave a v praxi); 5. originálne/nové témy a konštrukty vo vedeckom výskume v SR.

Stiahnuť pdf súbor

Hodnotenie kvality informačných listov predmetov vybraných študijných programov študentmi v kontexte implementácie výsledkov vzdelávania

Hodnotenie kvality informačných listov predmetov vybraných študijných programov študentmi v kontexte implementácie výsledkov vzdelávania

Zborník záverečných vedeckých štúdií
Autori: Marcela Verešová (Ed.)

Vedecké štúdie, ktoré sú uverejnené v publikácii, sú výstupom odbornej a vedeckej činnosti riešiteľov projektu ESF „Interné zabezpečenie kvality vzdelávania na UKF v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov (ESG)“. Výsledky prezentované v jednotlivých vedeckých štúdiách poukazujú vo všeobecnosti na signifikantne vyššiu zrozumiteľnosť a jednoznačnosť hodnotených parametrov informačných listov predmetov po implementácii výsledkov vzdelávania.

Stiahnuť pdf súbor

Rizikové správanie dospievajúcich v systéme vyššieho sekundárneho vzdelávania

Rizikové správanie dospievajúcich v systéme vyššieho sekundárneho vzdelávania

Autor: Marcela Verešová

Publikácia prináša pomerne komplexný rámec východísk, ako aj autorského výskumu v problematike rizikového správania dospievajúcich vo vyššom sekundárnom vzdelávaní, je bázou pre realizáciu ďalších výskumných zámerov a analýz a veríme, že obohatí tak existujúci repertoár poznatkov, ako aj praktické zameranie preventívnych a intervenčných stratégií škôl, ktoré vzdelávajú neskorších dospievajúcich vo veku 15-19 rokov.

Stiahnuť pdf súbor

Násilie páchané na ženách v intímnych partnerských vzťahoch I

Násilie páchané na ženách v intímnych partnerských vzťahoch I

Autori: Elena Ondrušková, Martina Hrozenská, Ivana Lessner Lištiaková, Milan Tomka

Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch predstavuje závažný spoločenský problém v mnohých krajinách sveta a rovnako aj na Slovensku. Viac ako päťdesiat rokov sa tomuto fenoménu venuje pozornosť aj na vedeckej úrovni a postupne sa dosahuje relatívna zhoda vo vysvetľovaní toho, čo sú kľúčové faktory vplyvu, ale aj to, ako efektívne postupovať pri pomoci a podpore ženám, ktoré túto skúsenosť prežili. Táto učebnica je zameraná na vysvetlenie širších sociálnych kontextov, ktoré by mali umožniť porozumieť, čo je na pozadí tohto javu. V jednotlivých kapitolách postupne predstavíme kľúčové teoretické, sociálne, právne a demografické kontexty násilia páchaného na ženách v intímnych partnerských vzťahoch.

Stiahnuť pdf súbor

Konvergencie vedeckej činnosti študentov a učiteľov

Konvergencie vedeckej činnosti študentov a učiteľov

Autori: Marcela Verešová (Ed.) a kolektív

Katedra pedagogickej a školskej psychológie (KPŠP) realizuje podujatie študentskej vedeckej a odbornej činnosti, kde majú študenti možnosť prezentovať výsledky svojej vedeckej činnosti, ktoré vznikli v kooperácii s učiteľmi katedry. V akademickom roku 2019/2020 bol plánovaný v mesiaci máj tretí ročník tohto podujatia, avšak špecifická situácia pandémie v dôsledku šírenia COVID-19 a s ňou vzniknuté možnosti obmedzili možnosť realizovať tradičný kontaktný spôsob tohto podujatia.

Stiahnuť pdf súbor

Exekutívne funkcie a rizikové správanie dospievajúcich

Exekutívne funkcie a rizikové správanie dospievajúcich

Autori: Andrea Juhásová, Viktor Gatial

Monografia vznikla za podpory projektu VEGA 1/0122/17 „Rizikové správanie a pripútanie dospievajúcich vo veku 10 až 15 rokov“. V predkladanej publikácii ponúkame aktuálne poznatky o vybraných problémoch obdobia dospievania (t. j. puberty a adolescencie), o ktorom sa väčšina odborníkov (nielen) z oblasti psychológie domnieva, že je jedným z ťažiskových z hľadiska budúcej adaptácie jednotlivca. Pozornosť venujeme najmä možným prejavom rizikového správania v tomto období a možnému vplyvu na ne v podobe kvality exekutívnych funkcií, ktoré majú regulatívny, a celkovo adaptívny význam v celom živote človeka.

Stiahnuť pdf súbor

Rizikové správanie dospievajúcich a výchovné štýly v rodine

Rizikové správanie dospievajúcich a výchovné štýly v rodine

Autori: Marcela Verešová, Robert Tomšik

Vedecká monografia vznikla v rámci riešenia výskumného problému, ktorý má za cieľ analyzovať spojitosti a špecifiká (medzipohlavné, vekové) jednotlivých rizikových foriem správania dospievajúcich a rodinného prostredia, v ktorom vyrastajú. Daný výskumný problém je súčasťou riešenia komplexného výskumného projektu VEGA 1/0122/18 „Rizikové správanie a pripútanie dospievajúcich vo veku 10 až 15 rokov“.

Stiahnuť pdf súbor

Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej a odbornej činnosti

Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej a odbornej činnosti

Autori: Marcela Verešová, Viktor Gatial, Robert Tomšik (Ed.).

Katedra pedagogickej a školskej psychológie uskutočnila dňa 13.5.2019 druhý ročník študentskej vedeckej a odbornej činnosti „ŠVOČ KPŠP 2019“. Vedecký výbor konferencie v zložení doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD., PhDr. Viktor Gatial, PhD. mal víziu posilniť prezentačné zručnosti študentov, ktorí vypracovali prácu s psychologickou tematikou spĺňajúcu požadované kritériá, ktoré boli vopred vypísané.

Stiahnuť pdf súbor

Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na univerzite tretieho veku

Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na univerzite tretieho veku

Autori: Marcela Verešová a kol.

Za kolektív aurorov publikácie vyslovujem vieru a nádej v to, že publikácia umožní na strane jednej preniknúť každému čitateľovi do systému zabezpečenia kvality ďalšieho vzdelávania na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre, na strane druhej ponúkne vhľad do možností realizácie inštitucionálneho evaluačného výskumu na úrovni tvorby a analýzy systému zabezpečovania kvality ďalšieho vzdelávania a do tretice umožní aplikovať v publikácii prezentované výsledky vedeckej a tvorivej činnosti do tvorby systémov kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na iných inštitúciách poskytujúcich vzdelávanie tejto cieľovej skupine.

Stiahnuť pdf súbor

Rizikové správanie a vybrané osobnostné premenné dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania

Rizikové správanie a vybrané osobnostné premenné dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania

Autori: Michal Čerešník, Viktor Gatial

Obdobie dospievania je významným životným obdobím, ktoré býva často v komunikácii bežných ľudí hodnotené s prímesou negatívneho postoja alebo aspoň s dávkou málo akceptujúcej zhovievavosti. Je to tak preto, lebo obdobie dospievania je veľmi búrlivé, dynamické, niekedy málo predvídateľné až prekvapujúce. Väčšina dospievajúcich sa správa presne v tomto duchu. Dospievajúci/dospievajúce vytŕhajú dospelých ľudí ukotvených v bezpečí každodenných zvyklostí z pokojného plynutia a konfrontácia s nimi možno pripomína dospelým ich vlastné ideály a túžby, za ktoré kedysi bojovali.

Stiahnuť pdf súbor

Systém riadenia kvality na UKF v Nitre

Systém riadenia kvality na UKF v Nitre

Monitoring 2015
Autori: Marcela Verešová, Zdenka Rózová, Ladislav Baráth

Výstupy monitoringu a ich vyhodnotenie, ktoré prezentujeme v tejto publikácii, sú výstupom analýz uskutočnených primárne definovanými zástupcami manažmentu univerzity a manažmentu fakúlt, ktorí sú zodpovední za riadenie kvality na úrovni univerzity alebo fakúlt, a ktorí ho zrealizovali v akademickom roku 2014/2015.

Stiahnuť pdf súbor

Indikátory kvality ďalšieho vzdelávania

Indikátory kvality ďalšieho vzdelávania

Autori: Marcela Verešová, Dana Malá, Michal Čerešník, Viktor Gatial

Celoživotné vzdelávanie je vo svojej podstate systémový prístup ku vzdelávaniu od útleho detstva až po aktívny život v seniorskom veku, ktorý v sebe zahŕňa oblasť aktívneho pôsobenia a začlenenia jednotlivca v spoločnosti a jeho vnútorného naplnenia v oblasti osobných záujmov. V centre pozornosti celoživotného vzdelávania je učiaci sa jednotlivec, ktorý má prístup tak k školskému vzdelávaniu (zaručené Ústavou Slovenskej republiky) ako aj k ďalšiemu vzdelávaniu so zachovaním princípov kvality a rovnosti príležitostí v každom veku a bez ohľadu na jeho vzdelanie. (Stratégia celoživotného vzdelávania 2011).

Stiahnuť pdf súbor

Spoznaj a pomôž 2

Spoznaj a pomôž 2

Špecifické metódy v práci školského psychológa.
Autori: Viktor Gatial, Marcela Verešová, Michal Čerešník, Dana Malá

Táto publikácia je v poradí druhou zo série „Spoznaj a pomôž“. Z jej podtitulu je zrejmé, že je venovaná najmä školským psychológom základných škôl, ale aj iným odborníkom - záujemcom o problematiku školskej psychológie a niektorých jej špecifických oblastí.

Stiahnuť pdf súbor

Spoznaj a pomôž 1

Spoznaj a pomôž 1

Základne metódy vo výchovnom poradenstve.
Autori: Dana Malá, Michal Čerešník, Marcela Verešová, Viktor Gatial

Do rúk sa Vám dostala publikácia, ktorá je vyústením požiadavky a potreby výchovných poradcov, ktorí sa zapojili do prieskumu v rámci riešenej grantovej úlohy KEGA c. 3/5257/07 “Rozvoj profesnej kariérnej kompetentnosti výchovných poradcov stredných škôl”, a to získať relevantný text popisujúci psychologické a psychodiagnostické metódy využiteľne v praxi výchovného poradcu.

Stiahnuť pdf súbor

O mužoch a o ženách

O mužoch a o ženách

Psychologický pohľad na problematiku rodu.
Autor: Michal Čerešník

Tento text je jednou z mnohých snáh o integráciu človeka a jej akceptáciu v psychologickom diskurze, špeciálne v diskurze o mužoch a ženách. Našou snahou nie je ani tak poukázanie na to, ako sa ženy v našej spoločnosti majú zle, na to, ako maskulínne poňatie sveta deformuje hodnoty alebo na nejaký iný motív, ktorý by mohol byť označený ako feministický a teda (pre niekoho) bezcenný.

Stiahnuť pdf súbor

Kontexty reziliencie

Kontexty reziliencie

Autori: Emil Komárik, Anna Jenčová, Katarína Krajčovičová, Jana Lamošová, Roman Repčík, Daniela Šandorová, Denisa Hučeková

Publikácia sa opiera o výsledky výskumu získané v rámci projektu podporeného grantom VEGA 1/0215/08 „Podpora reziliencie prostredníctvom vzdelávania“.
Reziliencia a veci s ňou súvisiace nás nútia meniť perspektívu, v ktorej vidíme človeka.

Stiahnuť pdf súbor

Výsledky vzdelávania a ich implementácia do študijných programov

Výsledky vzdelávania a ich implementácia do študijných programov

Autori: Marcela Verešová, Michal Čerešník

Problematika výsledkov vzdelávania, ich tvorby, merania a hodnotenia je významnou súčasťou hodnotenia kvality školy. Ako uvádza Blaško (2012), kvalita školy je optimálne fungovanie procesov v škole, predovšetkým procesu výučby, s ktorými sú spokojní partneri školy, čo je objektívne merané a hodnotené. Kvalita školy sa spája s pojmami úroveň školy a úspešnosť školy. Je potrebné rozlišovať úroveň a kvalitu. Úroveň sa sústreďuje viac na výsledky, kvalita viac na procesy, vedúce k týmto výsledkom.

Stiahnuť pdf súbor